ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Üdvözlöm a honlapomon!

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Menü

Videók

https://www.evangelikus.hu/hireink/kultura/nem-megorokolte-hanem-megtalalta-luthert

Shakespeare and Romanticism Workshop KRE, 2019. október

https://btk.kre.hu/index.php/shakespeare-and-european-romanticism-workshop

Jonathan Edwards Workshop KRE, 2019. december

https://btk.kre.hu/index.php/the-relevance-of-jonathan-edwards-today

https://www.youtube.com/watch?v=xDKXSqJMUIo
Gondolkodó szeretet: nyelv és megértés
https://youtu.be/PfpgWS8S0wQ
Vallás és kultúra
https://www.youtube.com/watch?v=msiQKN2S5sE&feature=youtu.be
Luther és Hamlet a wittenbergi diák
https://www.youtube.com/watch?v=xIhmgdZunQ0
Luther-konferencia: Fabiny Tibor – Képvita Wittenbergben
https://www.youtube.com/watch?v=oBnjQJfV-Gc&t=501s
Milton Magyarországon
https://www.youtube.com/watch?v=GgFNkC8IIBg&t=721s
Luther Konferencia: A kereszt teológiája – a heidelbergi disputa
https://www.youtube.com/watch?v=cbcBn73Sekc
Közös pontok a reformációban
https://youtu.be/43Fvd7Yfr5s?t=5m18s
Asztali beszélgetések Fabiny Tiborral és Nádasdy Ádámmal

Egyéb videók

Mark Noll with Mark Baer
On the Reformation both a Hope College: Blessing and a Bane

https://www.youtube.com/watch?v=-XLjD1zTe2U

Peter Marshall:

https://www.youtube.com/watch?v=xFvZC92DIX8

Vancouver 2017 50 min 18
Yale lecture 8 Reformation and Division 1530-1558

Marin Marty (1928-)
Fundamentalism Project

https://www.youtube.com/watch?v=lGgqds8DtLM

Reformation 500

http://www.youtube.com/watch?v=Q_VSV-AS7BM

Mapping Out American Spiritualities

https://www.youtube.com/watch?v=E–V3NhoAig

How did I come into my Faith

https://www.youtube.com/watch?v=6y-VRwiqYR4

Mark Noll with Mark Baer :Reformation : Blessing and a
Bane

https://www.youtube.com/watch?v=-XLjD1zTe2U

Is There More Truth in Shakespeare than in the Bible

https://www.youtube.com/watch?v=hgb3KCyvsh4

Peter Holland The Code Cracked (Shakespeare’s Catholicism)
Notre Dame, 2007 (No 2)

https://www.youtube.com/watch?v=zXbeGtIq0F0

John Finnis The Four Last Things in Shakespeare Notre Dame
2015 (No 3)

https://www.youtube.com/watch?v=cbe5qdbm__A&t=93s

(Patrick Martin and John Finnis TLS in Phoenix and the Turtle)
Clare Asquith Shakespeare’s Dark Matter Notr Dame (No 4.)

https://www.youtube.com/watch?v=yTO0DgcP-Qg

(author of  Shadow-Play 2105)
John Pearce Will the Real Shakespeare Stand Up? Shak and Cath Notre D (No1)
a convert to from National Front Catholicism (after his anti-Catholicism) influenced by Chesterton

https://www.youtube.com/watch?v=i-YWZTilezA

Clare Asquith As You Like it and the Elisabethan Catholic Dilemma
(poersmouth 2011)

https://www.youtube.com/watch?v=M3MYlSp-e6M

John Pearce: Resusants
Shakespeare Versus Milton Kings of Englsih Literature

https://www.youtube.com/watch?v=IskEx0tgoo4

John Yamamoto-Wilson
Shakespeare and Catholicism

https://www.youtube.com/watch?v=8StHogx41e0