ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Üdvözlöm a honlapomon!

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Menü

ONLINE CIKKEK

Religion in Eastern Europe https://www.academia.edu/70983234/Religion_in_Eastern_Europe

John Frith (1503–1533) vitája és mártíromsága, STUDIA LITTERARIA 2012/3–4. PROTESTÁNS MÁRTIROLÓGIA A KORA ÚJKORBAN
https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/download/4041/3906/

A bölcsességi bibliaolvasás evangélikus hagyománya és az új törekvések, VIGILIA 83: 3 pp. 171-181., 11 p. (2018) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_03_facsimile.pdf#page=13

Reformáció és ökomenikus párbeszéd. Teológiai tanulmányok VIGILIA 83: 9 pp. 710-712., 3 p. (2018) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_09_facsimile.pdf#page=72

Ordass Lajos, a mártírsorsú, misztikus lutheránus püspök (1901-1978), VIGILIA 83: 8 pp. 627-630., 4 p. (2018) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_08_facsimile.pdf#page=69

„Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban” In: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum
Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2017) pp. 109-126., 15 p. https://www.reciti.hu/wp-content/uploads/shakespeare400_vn.pdf

Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE: 3 pp. 51-71., 20 p. (2017) https://btk.kre.hu/images/doc/vallastudomanyi_szemle_2017_03.pdf

Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó (2017) , 260 p. https://www.reciti.hu/wp-content/uploads/shakespeare400_vn.pdf

Luther és Hamlet, a wittenbergi diák BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25: 5 pp. 58-72., 14 p. (2017) http://www.barkaonline.hu/szinhazak/6062-luther-es-hamlet–a-wittenbergi-diak

Áldozat volt-e Jézus Krisztus halála? In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 107-121., 15 p. https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2018_03_facsimile.pdf#page=13

Luther az 51. zsoltárról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 95 pp. 20-33., 14 p. (2012) http://medit.lutheran.hu/sites/medit2.lutheran.hu/files/medit/keresztyen_igazsag_2012_3.pdf

Határeset, avagy van határ, vagy nincs határ? EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 74: 31 p. 5 (2009) https://zope.lutheran.hu/ujsagok/evelet/archivum/2009/31/15

50 éve és 25 éve történt SZENT KERESZT MAGAZIN 7: 1 p. 27 (2009) http://www.evangelikuselet.hu/phocadownload/2008/2008-48.pdf

A csoda hermeneutikai megközelítésben VIGILIA 12 pp. 900-903., 4 p. (2009) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2009_12_facsimile.pdf#page=22

Hívő megértés. Válogatott egyházi publicisztika Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont (2008) , 200 p. http://epa.oszk.hu/03500/03556/00012/pdf/EPA03556_szolgatars_2008_02.pdf

Pax-ról – Pakson 2007 júniusában VIGILIA 72: 12 p. 895 (2007) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2007_12_facsimile.pdf#page=17

A 75 éves Ittzés Gábor köszöntése KERESZTYÉN IGAZSÁG: 74 pp. 4-5., 2 p. (2007) http://ordass.hu/docs/KI_074_2007nyar.pdf

Dr. Boleratzky Lóránd laudációja a Károli-díj átadásakor 2007. október 30-án KERESZTYÉN IGAZSÁG: 76 pp. 44-45., 2 p. (2007) http://ordass.hu/docs/KI_076_2007tel.pdf

A közösség mint pneumatikus valóság: Dietrich Bonhoeffer közösségfogalma LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 285-292., 8 p. (2006) https://medit.lutheran.hu/site/allomany/11490#book/5

Luther az elrejtett egyházról LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 306-309., 4 p. (2005) https://medit.lutheran.hu/site/allomany/11467

A szív egyszerűsége VIGILIA 70: 12 p. 957 (2005) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2005_12_facsimile.pdf#page=29

Gyógyulást az egyháznak! LELKIPÁSZTOR 78: 10 pp. 381-384., 4 p. (2003) https://medit.lutheran.hu/site/allomany/11437

„Entosz hümon” – Isten országának forradalma és Isten népének keresztje VIGILIA 4 pp. 269-274., 6 p. (2003) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2003_04_facsimile.pdf#page=31

A test-metafora ereje VIGILIA 12 pp. 910-914., 5 p. (2003) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2003_12_facsimile.pdf#page=32

Az Oxford -mozgalom VIGILIA 6: 67 pp. 414-422., 9 p. (2002) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2002_12_facsimile.pdf#page=27

„Az egyházvezetés teológiája Káldy Zoltán püspöki és díszdoktori székfoglalóinak tükrében: 1958 és 1964” PROTESTÁNS SZEMLE 2 pp. 93-102., 10 p. (2002) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_2002_06_facsimile.pdf#page=16

A reformáció aktualitása KERESZTYÉN IGAZSÁG 45 pp. 22-32., 11 p. (2000) http://epa.oszk.hu/02300/02357/00011/pdf/EPA02357_Credo_06_2000_3-4_005-009.pdf

Egy elveszett nemzedék – megtalált az Isten VIGILIA 64: 12 p. 895 (1999) https://vigilia.hu/pdfs/Vigilia_1999_12_facsimile.pdf#page=17

A vajtai teológia mint a lutheránus teológia korrektívuma CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 4: 3-4 pp. 45-49., 5 p. (1998) https://medit.lutheran.hu/files/4_Credo_04_1998_3-4.pdf

Luther CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3: 1-2 pp. 104-105., 2 p. (1997) http://epa.oszk.hu/02300/02357/00004/pdf/EPA02357_Credo_03_1997_1-2_101-114.pdf

Válasz Veöreös Imrének KERESZTYÉN IGAZSÁG: 12 pp. 21-29., 9 p. (1991) http://ordass.hu/docs/KI_010_1991nyar.pdf

Mit jelent…? Egyértelem, több értelem és a „sensus plenior” a Biblia interpretációjában KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 22-30., 9 p. (1991) http://ordass.hu/docs/KI_010_1991nyar.pdf

Létezett-e (létezik-e) harmadik egyházi út?: Szerkesztőbizottsági beszélgetés KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 4-19., 16 p. (1991) https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1991_1.pdf

Szerkesztői előszó KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 1-3., 3 p. (1991) http://ordass.hu/docs/KI_010_1991nyar.pdf

Interjú Botta István főszerkesztővel: (Kérdező: if. Fabiny Tibor) KERESZTYÉN IGAZSÁG 3: 2 pp. 31-35., 5 p. (1991) https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1991_2.pdf

Figura és betöltődés: A tipológiai gondolkodásmódról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 20-27., 8 p. (1991) https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1991_1.pdf

Az igazság ordasainak csörtetése?: Nyílt levél Csepregi Zoltánnak KERESZTYÉN IGAZSÁG: 7 (1990) pp. 43-45. https://medit.lutheran.hu/files/keresztyen_igazsag_1990_3.pdf

A megállás szimbóluma, Keresztyén igazság (2018), KERESZTYÉN IGAZSÁG: 1-2 pp. 15-30., 16 p. (1989) http://ordass.hu/docs/KI_001-2_1989jun.pdf

„Northrop Frye és a mítoszkritika” HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 173-180., 8 p. (1988) http://real-j.mtak.hu/1216/1/HELIKON_1988.pdf

Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 166-173., 8 p. (1988) http://real-j.mtak.hu/1216/1/HELIKON_1988.pdf

Bacon és Donne: Esszé vagy meditáció (1983, Diakonia) pp. 55-58. https://medit.lutheran.hu/files/diakonia_1983.pdf