ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Üdvözlöm a honlapomon!

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Menü

Audio fájlok

RÚF Hangos: https://www.bible.com/hu/audio-bible-app-versions/920-ruf-revised-hungarian-bible
Kovátsműhely: https://www.klubradio.hu/archivum/kovatsmuhely-2022-aprilis-17-vasarnap-1700-24437

Hangos Bibliák

(KG – Igemorzsákból): http://igemorzsa.hu/hangos-biblia/

RÚF teljes 2014: https://abibliamindenkie.hu/uj/GEN

(ÚRK) Revidált 2011: http://www.udvosseg.nhely.hu/hangos_biblia.html