ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Üdvözlöm a honlapomon!

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Menü

Aktuális linkek

Magyar Bibliafordítások

  1. Újszövetségi Szentírás
  2. A Biblia teljes szövege, katolikus és protestáns fordításokban
  3. Új fordítású (RUF) benső utalásokkal
  4. Csia Lajos USZ COG
  5. Egyszerű Biblia (Bible Gateway-en)
  6. Zsidó  Biblia
  7. Hertz Biblia online és kommentár

Személyes linkek

Aktuális YouTube linkek