ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Üdvözlöm a honlapomon!

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Menü

CV-k (Curriculum Vitae)

CV Angol

Dr. Tibor Fabiny is Professor of English Literature and the Director of the Center for Hermeneutical Research and the Jonathan Edwards Center-Hungary at the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary where he teaches Hermeneutics, Early Modern English culture, including the works of William Tyndale, William Shakespeare and John Milton and Jonathan Edwards. He is the author of a book on biblical typology in English (The Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature, London, Macmillan, 1992: enlarged recent edition: Figura and Fulfillment in the Bible, Art and Literature, Wipf and Stock, 2015) and numerous articles in English and Hungarian related to Shakespeare and iconography and literature, hermeneutics and theology.  He held a British Council Scholarship in London and in Cambridge in 1984/85; was a Macmillan Fellow of St Chad’s College at the University of Durham in 1991. In 1990 he was awarded a short term fellowship to the Northrop Frye Center of Victoria University in the University of Toronto.  He held a Fulbright Visiting fellowship to Princeton Theological Seminary USA in 2004. He was a scholar-in-residence at Roanoke College, Virginia USA in 1993 and in 2006.  In 2015 he was the recipient of the László Országh Award (2015) by the Hungarian Society for the Study of English (HUSSE) and the Károli Gáspár Award (2018) of the Hungarian Government. His recent books were published by L’Harmattan Publisher in Hungarian: The Masks of God. Reading Luther (2021), Heretics or Martyrs. Controversy and Hermeneutics in the Early English Reformation (2022).

 

CV Magyar

Fabiny Tibor a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének és a Hermeneutikai Kutatóközpontjának a vezetője. Tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte angol-könyvtár-összehasonlító irodalomtudomány szakon 1980-ban. Korábbi munkahelyei: 1980-1994 között a Szegedi Egyetem (József Attila Tudományegyetem) Angol Tanszéke; 1994-2007 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Tanszéke (ez utóbbinak alapító vezetője 1993-1998 között). 1987-ben megszervezte a harmadik Magyar Shakespeare Bizottságot, annak első titkára volt, jelenleg elnökségi tagja.

Angliában, Belgiumban és az Egyesült Államok-beli Roanoke College-ban  két alkalommal (1993-ban és 2006-ban) volt vendégtanár. 2004-ben Fulbright-ösztöndíjas a Princetoni Presbiteriánus Teológiai Akadémián. Szakterülete: a Biblia értelmezéstörténete, bibliai tipológia, Shakespeare, Milton, William Tyndale életműve;  az angol irodalom és a Biblia kapcsolata. 1984-ben jelent meg szerkesztésében a Shakespeare and the Emblem című kötete Szegeden, 1993-ban az Ikon Kiadó (majd PannonKlett) Matura sorozatában az általa szerkeszett kétnyelvű Hamlet. Szerkeszti 1993-tól a Hermeneutikai Füzetek című sorozatot. Több könyvet publikált magyar nyelven: a Szótörténések című könyvét a Luther Kiadó jelentette meg. Az angliai Macmillan Kiadó 1992-ben a Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature című könyvét adta ki, amely bővített változatban 2016-ban magyarul is megjelent Az eljövendő árnyékai címen.  A Biblia értelmezéséről és Shakespeare-ről több alkalommal tartott előadást Angliában, Belgiumban, az Egyesült Államokban, Olaszországban  és Szlovákiában. 2015-ben és 2016-ban meghívott előadója volta velencei “Shylock Summer School”-nak.   Gyulán rendszeresen tart előadásokat. 2014 nyarán tartott előadása “Sámson haja újra kinő. Shakespeare és a vallás” a Szcenárium című folyóiratban, 2017-ben “Luther teológiája és Hamlet a wittenbergi diák” a Bárka című folyóiratban, majd módosítva  a Credo című lapban, illetve  A lutheri reformáció 500 éves öröksége című, általa szerkesztett könyvben.

 Legújabb könyvei: Isten maszkai. Luther olvasása közben. Budapest, L’Harmattan, 2021.; Eretnekek vagy mártírok? Hitvita és hermeneutika a korai angol reformáció idején. Budapest, L’Harmattan, 2022.

 

CV Magyar nagyon rövid

Fabiny Tibor irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének egyetemi tanára és a Hermeneutikai Kutatóközpontjának vezetője. 1993 óta  szerkeszti a Hermeneutikai Füzetek című sorozatot. A The Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature című könyvét a Macmillan Kiadó jelentette meg 1992-ben. Magyarul publikált könyvei: Szótörténések (Luther Kiadó, 2009); Az eljövendő árnyékai (Károli- L’ Harmattan, 2016); Isten maszkjai. Luther olvasása közben (L’Harmattan, 2021). Megjelenés alatt: Eretnekek vagy mártírok ? Hitvita és hermeneutika a korai angol reformáció idején: 1525-1535. (L’Harmattan, 2022).

 

CV Magyar rövid

Fabiny Tibor irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének és a Hermeneutikai Kutatóközpontjának egyetemi tanára. Tanulmányait az ELTE-n végezte 1980-ban;  korábbi munkahelyei a Szegedi Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol tanszékei; az utóbbit 1993-ban ő alapította. A Magyar Shakespeare Bizottság egyik alapítója és vezetőségi tagja.  Angliában, Belgiumban és az Egyesült Államokban volt vendégtanár; illetve Fulbright-ösztöndíjas kutató a Princetoni Teológián. Kutatási területei: Shakespeare,  az angol irodalom és a Biblia kapcsolata; a Biblia értelmezésének története; Luther munkássága és Ordass Lajos evangélikus püspök életműve. Szerkeszti a Hermeneutikai Füzetek című sorozatot. Több könyve jelent meg magyar nyelven: a Szótörténések című könyvét a Luther Kiadó jelentette meg, az angliai Macmillan Kiadó pedig  a Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature című könyvét adta ki 1992-ben, annak bővített változata: Figura and Fulfillment. Typology The Bible, Art and Literature, Eugene, Oregon, 2016. Ez utóbbi újabb fejezetekkel magyarul. Az eljövendő árnyékai. A figurális- tipológiai olvasás. Budapest, L’Harmattan – Károli, 2016. Legutóbbi könyvei: Isten maszkjai. Luther olvasása közben. Budapest, L’Harmattan, 2021.; Eretnekek vagy mártírok? Hitvita és hermeneutika a korai angol reformációban. Budapest, L’Harmattan, 2022.

 

FABINY TIBOR

 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

(2021 szeptember)

NÉV:              FABINY TIBOR 

LAKCÍM:                 Budakeszi, Reviczky u. 58/b, 2092

TELEFON (20) 422 43 88;  (23) 450-773

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

1974-1980 Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Budapest

Angol, Összehasonlító Irodalomtörténet, Könyvtár szak

1983-1986 Evangélikus Teológiai Akadémia, levelező tagozat

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

Diploma:                    1980  Eötvös Lóránd Tudományegytem

Egyetemi doktorátus:             1982 József Attila Tudományegyetem, Szeged

Kandidátus:                1992, Magyar Tudományos Akadémia

Habilitáció:                2002. Evangélikus Hittudományi Egyetem

JELENLEGI MUNKAHELY, BEOSZTÁS

Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi tanár, Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke (Tanszékvezető: 2000-2003; 2008-2018) Anglisztika Intézet Intézetvezető (2009-2019)

https://btk.kre.hu/index.php/fabiny-tibor

Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet. Intézetvezető (1993-)

https://hermeneutika-btk.eu/

Jonathan Edwards – Center Hungary (JEC) vezető (2012-)

https://jec.hu/

JELENLEG FUTÓ KUTATÁSOK VEZETŐJE

Egyesített Bibliaolvasó projektvezető (EBO, 2018-2021)

https://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/846-egysegesitett-bibliaolvaso-kutatocsoport.html

A protestáns fundamentalizmus hermeneutikai megközelítése kutatócsoport (projektvezetője (2020-)

https://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/887-hermeneutikai-kutatokozpont-a-protestans-fundamentalizmus-hermeneutikai-megkozelitese-kutatocsoport.html

Magyar Shakespeare Olvasó projektvezető (MASO, 2018-)

https://shakespeare.kre.hu/

MAGYARORSZÁGI TEVÉKENYSÉG

Magyar Tudományos Akadémia – Modern Filológiai Bizottságának tagja

Magyar Shakespeare Bizottság (alapító tag és titkár: 1987; elnök: 2016-2018, vezetőségi tag: 2013-) https://mashakespearebizottsag.wordpress.com/

Magyarországi Luther Szövetség (alapító tag: 1988, elnök: 2007-)

https://www.facebook.com/lutherszovetseg/

ALAPÍTVÁNYI KURATÓRIUM TAGSÁG

Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány (1994-)

Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány (

Ordass Alapítvány

Túróczy-hagyaték Alapítvány

KORÁBBI MUNKAHELYEK

József Attila Tudományegyetem, Szeged, BTK,

Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék (1980-1994)

tanársegéd, adjunktus, docens

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Angol Intézet, Piliscsaba, egyetemi tanár

(Intézetvezető: 1993-1998)

TAGSÁG

MTA  Irodalom- és Kultútatudományi Bizottság (Köztestületi tag)

Nemzetközi Összehasonlító Irodalmi Társaság

Nemzetközi Shakespeare Társaság

Emblematika Tudományának Társasága

Európai Irodalmi és Vallási Társaság

Jonathan Edwards Society

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

Kiváló Munkáért         Művelődési Minisztérium        1988

Sólyom Jenő Díj          Evangélikus Teológiai Akadémia        1996

Országh László-díj      Magyar Anglisztikai Társaság 2015

Török Pál Érem          KRE HTK      2015

Károli Gáspár-díj        Emberi Erőforrások Minisztériuma    2018

FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

KÖNYVEK MAGYAR NYELVEN

Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében.          Hermeneutikai Füzetek 3. Hermeneutikai Ku­tatóközpont, Budapest, 1994. 100. Oldal

A keresztény hermeneutika kérdései és története, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1998. 267 oldal

A megállás szimbóluma. Előadások Ordass Lajosról, Szerzői kiadás, 2001.

Hívő megértés. Válogatott egyházi publicisztika, Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008.

Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, (Word Events. Hermeneutical Theological and Literary Studies) Budapest, Luther Kiadó, 2009.

Szóra bírni az írást – újra.Irodalomkritikai és teológiai irányzatok a Biblia értelmezésében. Nyolc tanulmány. Hozzászólás és vita.

         Hermeneutikai Füzetek 33. Hermeneutikai Kutatóközpont, 2010. 151.old.

Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 336 old.

Isten maszkjai. Luther olvasása közben. Budapest, 2021, L’Harmattan, 325.old.

Eretnekek vagy mártírok? Hitvita és hermeneutika a korai angol reformációban. Budapest, L’Harmattan, 2022.

KÖNYVEK ANGOL NYELVEN

The Lion and The Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature, Studies in Literature and Religion, London, Mac­millan Press, 1992. (St. Martin’s Press, New York N.Y., 1992. szintén). 164 oldal

The Veil of God.The Testimony of Bishop Lajos Ordass in Communist Hungary. Theological Reflections. Budapest, Center for Hermeneutical Research, 2008.

Figura and Fulfillment. Typology in the Bible, Art and Literature, Eugene, Oregon, Wipf & Stock, 2016, 190 old.

SOROZATSZERKESZTÉS

Ikonológia és műértelmezés (1986-)

Hermeneutikai Füzetek (1994-)

TOVÁBBI PUBLIKÁCIÓK: KÖNYVSZERKESZTÉS ÉS MAGYAR ÉS IDEGEN NYELVŰ TANULMÁNYOK

MTMT

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10037717

Független idézők összesen: 765

Tudományos közlemények összesen: 293

ODT

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=1326

EGYETEMI HONLAP

https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-11-09-16/oktatoink.html

SZEMÉLYES HONLAP

https://fabinytibor.eu

 

CV Angol rövid

Professor Dr. Tibor Fabiny is the Professor (formerly the Head) of the Institute for English and American Studies and currently the director of the Center for Hermeneutical Research and the Jonathan Edwards Center-Hungary at the Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary. He teaches Early Modern English literature,  including the works of William Tyndale and William Shakespeare; Hermeneutics, the History of Biblical Interpretation; the History of British and American Christianity. He is the author of a book on biblical typology in English (The Lion and the Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature, London, Macmillan, 1992) and enlarged recent edition: Figura and Fulfillment in the Bible, Art and Literature, Wipf and Stock,  2016) and  numerous articles in English and Hungarian related to Shakespeare and iconography and literature, hermeneutics and theology. His most recent book in Hungarian is Isten maszkjai. Luther olvasása közben (The Masks of God. On Reading Luther) published by L’Harmattan in 2021. His new book  is on William Tyndale’s and John Frith’s  debate with Sir Thomas More: Eretnekek vagy mártírok? Hitvita és a hermeneutika a korai angol reformáció idején (Heretics or Martyrs?; Heretics or Martyrs. Controversy and Hermeneutics in the Early English Refromation)

He held a British Council Scholarship in London and in Cambridge in 1984/85; was a Macmillan Fellow of St Chad’s College at the University of Durham in 1991. In 1990 he was awarded a short term fellowship to the Northrop Frye Center of Victoria University in the University of Toronto.  He held a Fulbright Visiting fellowship to Princeton Theological Seminary USA in 2004. He was a scholar-in-residence at Roanoke College, Virginia USA in 1993 and in 2006.  He was the recipient of HUSSE’s László Országh Award in 2014 and the Hungarian Governments’ Károli Gáspár Award in 2018.