ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Üdvözlöm a honlapomon!

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Menü

John Milton

John Milton
Miltonnal érintőlegesen 1988-ban, intenzívebben 2008 óta foglalkozom. Péti Miklós kollégámmal John Milton születésének 400. évfordulója kapcsán nemzetközi konferenciát rendeztünk, s ennek eredménye a Milton Throughout the Centuries (2012) című kötet. Milton Elveszett paradicsomának tipológai szimbolizmusát, az elbeszélő költemény különféle imádságairól, a miltoni szabadság-eszményről, Abdiel alakjának erkölcsi tartásáról tartottam előadásokat és publikáltam tanulmányokat. 2011-2014 között egy olyan OTKA-kutatást vezettem Péti Miklós és Ittzés Gábor közreműködésével, amely az Elveszett paradicsom Jánosy István által készített magyar fordításának kritikai kiadásának alapjait kívánta megteremteni. Szemben a hazai Shakespeare kutatással a miltoni életmű iránt Magyarorságon alig féltucat kutató érdeklődik, s ezért is érzem fontosnak, hogy kollégáimmal együtt én is bekapcsolódjak a nemzetközi Milton-kutatásba is.

John Rogers: ENGL 220 – Milton

http://videolectures.net/yaleengl220f07_milton/

Bodnár Dániel: Elveszett Paradicsom. John Milton eposzánk filmforgatókönyve (Budapest, 2018)

https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/view/bodnar-daniel-elveszett-paradicsom-john-milton-eposzank-filmforgatokonyve-2018/?pg=0&layout=s

KÖNYVFEJEZETEK

Az imádság szerepe Milton Elveszett paradicsomában, in, Fabiny Tibor, Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok, (Word Events. Hermeneutical, Theological and Literary Studies) Budapest, 2009, Luther Kiadó, 2009. 366-375.

Az eljövendő árnyékai: tipológia Milton Elveszett paradicsomábanin, Fabiny Tibor, Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 189-206. 336 old.

Abdiel. Az “egyedül hű” az Elveszett paradicsomban. in, Fabiny Tibor, Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 207-234. 336 old.

„A szabadságról – miltoni hangszerelésben”, in: Sepsi Enikő, Tóth Sára (szerk.), Mellékzörej. Írások Visky András 60. születésnapjára, Budapest, 2017, Koinonia, L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, 261–274.

’If We Pray Him’: Varieties of Prayer in: Milton’s Paradise Lost”, in: Gábor Ittzés – Miklós Péti (eds.), Milton Through the Centuries, Budapest, 2012, KRE, L‘Harmattan, 137–149.

The Shadows of the Future: Michael’s Typological Vision of History in Paradise Lost Books 11–12. In: Szitár Katalin – Molnár Angelika – Kovács Gábor, Selmeczi János – S. Horváth Géza (szerk.), Esemény és költészet. Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára, Veszprém, 2014, Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, pp. 452–465.