ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Üdvözlöm a honlapomon!

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Menü

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards

Jonathan Edwards életműve – Miltonéhoz hasonlóan – akkor került először érdeklődésem előterébe, amikor Szegeden 1988-ban megjelentettem a Tipológiai szimbolizmus (Ikonológia és műértelmezés 4.) című kötetet. 2006 őszi szemeszterében a virginiai Roanoke College-ban (ahol 1993-ban már voltam vendégtanár) Gerald R. McDermott irányításával kezdtem az edwardsi életművel mélyebben foglalkozni. Meglepetéssel tapasztaltam, hogy Edwards “The Excellency of Christ” című, a Jelenések könyve 5. fejezetéről szóló gyönyörű krisztológiai prédikációjának témája ugyanúgy az “Oroszlán és a Bárány”, amint az én 1992-es könyvemnek a címe: The Lion and the Lamb. Ezek után Edwards több könyvének magyarra fordítását lektoráltam, s McDermottal 2007 tavaszán a Károli Gáspár Református Egyetemen rendeztük az első európai nemzetközi konferenciát “Amerika teológusáról”. Ennek eredménye az Oxford University Pressnél megjelent Understanding Jonathan Edwards (2009) című kötet, amelyet McDermott szerkesztett, s ugyanezt én magyarul publikáltam Tóth Sárával közösen az Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába (2008) című könyvben. Edwards prédikációiról, tipológiai szimbolizmusáról azóta is írtam. 2012-ben alakult meg a Hermeneutikai Kutatóközpont keretében a Yale-i Egyetemhez köthető Jonathan Edwards Center-Hungary, s ezáltal a nemzetközi Edwards-kutatásba is bekapcsolódtunk. Az alakuló ülésre megjelentettük Edwards fent említett prédikációját Oroszlán és Bárány. Krisztus szépsége címen (Hermeneutikai Füzetek 34.) Tagja vagyok a Jonathan Edwards Studies yale-i online folyóirat szerkesztőbizottságának: http://jestudies.yale.edu/index.php/journal, s 2019 decemberében újabb nemzetközi Edwards workshopot rendezünk.

KÖNYVEK

 Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába. Szerk. Fabiny Tibor és Tóth Sára, Budapest, A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Kerülete, Hermeneutkai Kutatóközpont, 2008.

KÖNYFEJEZETEK

Edwards, Jonathan, Szemelvények, in, Fabiny Tibor (szerk.) A tipológiai szimbolizmus. Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből. Ikonológia és Műértelmezés 4. Szeged, JATEPres, 1998 (1 kiad. 1988), 45-66.

Edwards and Biblical Typology, in, Gerald R.McDermott (ed), Understanding Jonathan Edwards. An Introduction to America’s Theologian. Oxford, Oxford University Press, 2009, 91-108.

Edwards és a bibliai tipológia, in, Amerika teológusa, Bevezetés Jonathan Edwards (1703-1758) gondolkodásába, Szerk. Tibor Fabiny, Sára Tóth, Budapest, A Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete és Hermeneutikai Kutatóközpont, 2008. 116-133.

Jonathan Edwards and the Indians, in: Enikő Sepsi, Judit Nagy, Miklós Vassányi, János Kenyeres (eds), Indigenous Perspectives of North America. A Collection of Studies, Newcastle upon Tyne, 2014, Cambridge Scholars Publishing, 345–357.

FOLYÓIRATCIKK

Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete, in Vallástudományi Szemle, 2017, 13. évf., 3. szám, 51–70.

Jonathan Edwards, Amerika teológusa VIGILIA (0042-6024 ): 86 1 pp 61-63 (2021)