Tibor Fabiny

Tibor Fabiny

University Professor, Literary Historian, Director of the Center for Hermeneutical Research

ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Welcome to my website!

Professor of Literature and Hermeneutics
Károli Gáspár Reformed University (KRE)
Professor, Department of English Studies
Hungarian Scientific Works Repository (MTMT)
National Doctoral Council (NDC)
Head of the Hermeneutical Research Centre (HKK)

Menu

Articles in scanned format – Hungarian

Túl a literalizmuson és a liberalizmuson. A teológiai hermeneutika keskeny útja. In: Lelkipásztor (97). 2022/8-9, 327-332.
A „halálos” testvérgyűlölettől a „halálos” testvérszeretetig
Bosszú, vagy megbocsátás
A kard és a kereszt
Egyház és állam
Nyelv, jelentés és igazság a Bibliában
Dante és Milton figurális szimbolizmusa
Szakrális nyelv – hogyan fordítsuk? William Tyndale “agape”-fordítása és az anglikán terminológia magyarítása
Kicsoda Ő? Carl E. Braaten és a “jézuológia” klasszikus keresztény bírálata, Lelkipásztor 95. évf. 2020/6., pp. 202-207.
Intertextualitás, allúzió, teológiai értelmezés, visszafelé olvasás. Bevezetés Hays könyvének olvasásához, Lelkipásztor 95. évf. 2020/4., pp. 131-137.
A bölcsességi bibliaolvasás evangélikus hagyománya és az új törekvések,  VIGILIA 83 : 3 pp. 171-181. , 11 p. (2018)
A megállás szimbóluma,  LELKIPÁSZTOR 93 : 8-9 pp. 282-290. , 9 p. (2018)
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi teológus In: Fabiny, Tibor (szerk.) A lutheri reformáció 500 éves öröksége. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2018) pp. 93-121. , 29 p.
Reformáció és ökumenikus párbeszéd. Teológiai tanulmányok VIGILIA 83 : 9 pp. 710-712. , 3 p. (2018)
Ordass Lajos, a mártírsorsú, misztikus lutheránus püspök (1901-1978),  VIGILIA 83 : 8 pp. 627-630. , 4 p. (2018)
„Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban” In: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében : 400 éves jubileum
Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó, (2017) pp. 109-126. , 15 p.
A Lonely Lutheran Mystic During Communism: A Spiritual Heritage of Bishop Lajos Ordass (1901-1978) In: Vassányi, Miklós; Sepsi, Enikő; Daróczi, Anikó (szerk.) The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition
Cham (Svájc), Svájc : Springer International Publishing, (2017) pp. 247-254. , 8 p.
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi diák  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXIII : 3-4 pp. 25-46. , 21 p. (2017)
“Hercules Germanicus”: Luther Márton, Felelősség az egyházért  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 23 : 3-4 pp. 133-138. , 6 p. (2017)
Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete  VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : 3 pp. 51-71. , 20 p. (2017)
Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó (2017) , 260 p.
„A szabadságról – miltoni hangszerelésben” In: Sepsi, Enikő; Tóth, Sára (szerk.) Mellékzörej : írások Visky András hatvanadik születésnapjára. Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2017) pp. 261-274. , 14 p.
Luther és Hamlet, a wittenbergi diák  BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25 : 5 pp. 58-72. , 14 p. (2017)
Áldozat volt-e Jézus Krisztus halála? In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 107-121. , 15 p.
Literálisan vagy figuratívan? Morus Tamás és John Frith úrvacsora-vitájának (1532-1533) hermeneutikai alapjai In: Zsengellér, József; Kodácsy, Tamás; Ablonczy, Tamás (szerk.) Felelet a Mondolatra : Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest, Magyarország : Pápai református Teológiai Akadémia, Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2016) pp. 137-156. , 20 p.
Két nyelv, négy perspektíva, egy identitás – A “visszafelé történő olvasás”, a drámai narratíva és a figurális krisztológia In: Sepsi, Enikő; Deres, Kornélia; Czeglédy, Anita; Szummer, Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás : A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. Budapest, Magyarország : L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, (2016) pp. 58-82. , 25 p.
Luther igehirdetései  KERESZTYÉN IGAZSÁG 111 : 3 pp. 5-17. , 13 p. (2016)
Az igehirdető Luther  LELKIPÁSZTOR 91 : 7 pp. 242-249. , 8 p. (2016)
„Színek, szövetek, szimbólumok. Vízzel és fonállal: Lieber Éva festő és iparművész kiállítása”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXI : 2 pp. 81-84. , 4 p. (2015)
Értelmiség és bölcsesség  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2 pp. 1-2. , 2 p. (2015)
Mártírium mint szó és tett William Tyndale életében és halálában In: Fazakas, Gergely Tamás; Imre, Mihály; Száraz, Orsolya (szerk.) Mártírium és emlékezet : Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2015) pp. 15-29. , 15 p.
„Megpiszkáló. Tóth Sára: Táncol a por. Írások a hitről, spiritualitásról, kultúráról”  VIGILIA 80 : 10 pp. 787-789. , 3 p. (2015)
A filológia és a kritika együttes szolgálata. Ruttkay Shakespeare-kritikái a nyolcvanas években In: Dávidházi, Péter; Komáromy, Zsolt (szerk.) Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal : Egy rejtőzködő életmű újraolvasása. Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó, (2015) pp. 81-90. , 10 p.
“The Figure of Twynnes” A Hamlet hendiadiszei, magyar fordításuk (Arany János és Nádasdy Ádám) és a kettőzések dramaturgiai szerepe n: Paraizs, Júlia (szerk.) „Eszedbe jus­sak” : Tanulmányok Arany János Hamletfordításáról. Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó, (2015) pp. 191-217. , 27 p.
Tipológia (figuralizmus) a Bibliában és az irodalomban In: Papp, Sándor; Szitár, Katalin; Kovács, Gábor (szerk.) A tudomány kultúrája : Tanulmányok a Pannon Egyetem Irodalom- és kultúratudományi Műhelyéből. Veszprém, Magyarország : Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, (2014) pp. 85-135. , 51 p.
William Tyndale, “az angol Luther” élete és mártíriuma (2014) in: Keresztyén Igazság, Új folyam 103. szám, 2014/3, 21–40.
„A Temze partjától a Duna-partig – Shakespeare mindenkié” (2014) in: Evangélikus Élet, 79. évfolyam, 20. szám, 2014. 10.
Sámson haja előbb- utóbb mindig nőni kezd – Shakespeare és a vallás  SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA 2. : 6. pp. 11-26. , 16 p. (2014)https://nemzetiszinhaz.hu/uploads/files/folyoirat/szcenarium_II_6.pdf
A drámai kezdetek – Anglikanizmus In: Fabiny, Tibor; Faludy, Alexander (szerk.) Az anglikán kereszténység évszázadai. : A történelmi és a teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-36. , 23 p.
Az anglikanizmus kezdetei: a 16. század  LELKIPÁSZTOR 4 pp. 122-130. , 9 p. (2014)
Az 51. zsoltár hatástörténete és annak egy mai aktualitásáról In: Hubai, Péter (szerk.) Bűn-vallás és kegyelem : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2014) pp. 74-103. , 30 p.
Felebarát vagy embertárs – gerjedező vagy lángoló szív? In: Fabiny, Tibor; Pecsuk, Ottó; Zsengellér, József (szerk.) Felebarát vagy embertárs : Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-16. , 3 p.
Hetvened vasárnap – 1Móz 22,1-13 (2014) in: Lelkipásztor, 89. évf. 2014/2, 64–68.
„Galambszelídség és kígyóravaszság. Emlékezés Eric W. Gritsch amerikai Luther-kutató munkásságára” EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 78 : 6 p. 10 (2013)
„Gritsch professzor magnum opusa. Isten udvari bolondja” (recenzió, 2013) in: Evangélikus Élet, 78. évfolyam, 6. szám, 2013, p. 11.
„A kritikaelmélet univerzuma. Tóth Sára: A képzelet másik oldala (Irodalom és vallás Northrop Frye életművében)”  PANNONHALMI SZEMLE 21 : 1 pp. 109-113. , 5 p. (2013)
„Az esztétikum és az etikum összeütközése. Hermann Broch: Vergilius halála” In: Farkas, Ákos; Simonkay, Zsuzsanna; Vesztergom, Janina (szerk.) Whack fol the dah : írások Takács Ferenc 65. születésnapjára : writings for Ferenc Takács on his 65th birthday. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, (2013) pp. 397-402. , 6 p.
A katolikus Luther In: Hörcher, Ferenc (szerk.) Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből 1450-1650
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó, (2013) pp. 37-59. , 22 p.
„Bod Péter bibliai tipológiai és emblematikai Magyar Leksionja (1746)” In: Gudor, Botond; Kurucz, György; Sepsi, Enikő (szerk.) Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában : A nagyenyedi és magyarigeni “Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2-3.). Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2012) pp. 210-239. , 30 p.
Luther az 51. zsoltárról  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 95 pp. 20-33. , 14 p. (2012)
„Képiség és szóbeliség a hermeneutika szempontjából” In: Babits, Antal (szerk.) Az arany középkor : Zsidók, muszlimok, keresztények. Budapest, Magyarország : Logos Kiadó, (2012) pp. 239-250. , 12 p.
„Uralkodónak szánt tükör. Luther Magnificat-kommentárja” (2012) in: Credo, XVIII. évf. 2012/3–4, 26–33.
„Szabadon, sóként a világban. Aktuális töprengés lutheránus szemmel”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 18 pp. 1-2. , 2 p. (2012)
John Frith (1503-1533) vitája és mártíromsága  STUDIA LITTERARIA 3-4 pp. 55-83. , 29 p. (2012)
„Teológiai reflexiók az úrvacsoráról Luther írásai alapján”  LELKIPÁSZTOR 12 pp. 449-454. , 6 p. (2011)
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 2. (befejező) rész  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 90 pp. 8-23. , 16 p. (2011)
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 1. rész  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 89 pp. 4-17. , 14 p. (2011)
„Barth újrafelfedezése felé? A Karl Barth Kutatóintézet kiadványai”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1 pp. 69-72. , 4 p. (2011)
„A Szentírás és a hagyomány viszonyának modelljei és egy új paradigma jelentkezése” In: Simon, T. László (szerk.) Utolérnek téged a szavak : A hetvenéves Sulyok Elemér köszöntése. Pannonhalma, Magyarország : Pannonhalmi Főapátság, (2011) pp. 85-91. , 7 p.
A ’Stirring’ fogalma a 14. századi The Cloud of Unknowing című műben, és annak két magyar fordítási kísérlete In: Wöhrer, Franz; John, Bak (szerk.) British Literature and Spirituality : Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings
Wien, Ausztria, Berlin, Németország : LIT Verlag, (2013) pp. 31-49. , 19 p.;  ORPHEUS NOSTER 3 pp. 168-181. , 14 p. (2011)
William Tyndale bibliafordításainak (1525, 1526, 1530, 1534) terminológiai kérdései  MAGYAR TERMINOLÓGIA 4 : 1 pp. 36-59. , 24 p. (2011)
„Miért rendeztük ezt a konferenciát?” In: Fabiny, T (szerk.) Hálóba kerítve : Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2011) pp. 11-14. , 4 p.
A »halálos« testvérgyűlölettől a »halálos« testvérszeretetig In: Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Hol van a te testvéred? : Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2011) pp. 183-204. , 22 p.
Az első angol protestáns mártír – John Frith (1503-1533) élete és munkássága  SOLA SCRIPTURA 4 pp. 11-21. , 11 p. (2011)
„Laborczi Zoltán” In: Fabiny, Tibor (szerk.) “Serkenj fel, aki aluszol!” : A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században. Budapest, Magyarország : Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010) pp. 125-131. , 7 p.
Az ’Atonement’ fogalma William Tyndale 1526-os angol bibliafordításában és irataiban, s ezek mai theológiai hatása In: Hubai, Péter; Majsai, Tamás (szerk.) A te könyvedbe mind ezek béirattattak : Szümposzion a Bibliáról 2009. Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2010) pp. 51-65. , 15 p.
„Befogadás-adoptálás (idegenből barát, ellenségből gyermek)”  VIGILIA 12 pp. 909-911. , 3 p. (2010)
„A király kilenc köntöse”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 34 pp. 144-145. , 2 p. (2010)
„Forrás és folyó(irat)”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 16 : 3-4 pp. 1-2. , 2 p. (2010)
„Hogyan segít Luther a gyakorlati biblia­olvasásban?”  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 85 pp. 5-12. , 8 p. (2010)
„Theodráma és maszkabál. Luther és Shakespeare” In: Pikli, Natália (szerk.) Kinek teszel milyen hitet : Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, (2010) pp. 125-135. , 11 p.
Ézsaiás 45, 5–8 (2009)  in: Lelkipásztor, 2009/12, pp. 466–467.
Kanyargós utakon – Őhozzá In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Irányváltás : Humán értelmiségiek megtérése. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2009) pp. 101-120. , 20 p.
„Az ügynökkérdés lelki feldolgozása” THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1 pp. 15-29. , 15 p. (2009)
„Ecclesia crucis, ecclesia abscondita – Luther az egyházról” In: Korányi, András (szerk.) Megújulás és megmaradás : Fabiny Tibor-emlékkönyv. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2009) pp. 21-30. , 10 p.
A csoda hermeneutikai megközelítésben  VIGILIA 12 pp. 900-903. , 4 p. (2009)
A reneszánsz Bibliája és a Biblia reneszánsza In: Vajda, Zoltán (szerk.) Kultúrán innen és túl : írások Rozsnyai Bálint tiszteletére : Within and without culture : essays in honor of Bálint Rozsnyai. Szeged, Magyarország * : JATEPress Kiadó, (2009) pp. 111-124. , 14 p.
“Az amerikai Luther-kutatás” In: Béres, Tamás; Kodácsy-Simon, Eszter; Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2008) pp. 188-197. , 10 p.
„A Biblia és a keresztény hermeneutika”  LELKIPÁSZTOR 6 pp. 214-222. , 9 p. (2008)
„Luther krisztocentrikus bibliaértelmezése”  KERESZTYÉN IGAZSÁG 77 pp. 6-16. , 11 p. (2008)
Evangéliumi keresztyénség és hitvalló mozgalmas Amerikában, és azok hatásai Európára (2008, SZOLGATÁRS: BAPTISTA LELKÉSZTÁJÉKOZTATÓ, Lelkipásztor, 2009/4, pp. 122–131.)
Edwards és a bibliai tipológia In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (173-1758) gondolkodásába. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2008) pp. 116-133. , 18 p.
A Biblia éve – Érted is, amit olvasol?: az értelmezés kérdései  LELKIPÁSZTOR 83 : 2 pp. 12-14. , 3 p. (2008)
Tyconius hermeneutikája és ekkléziológiája In: Fehér, Bence; Könczöl, Miklós (szerk.) Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János tiszteletére. Budapest, Magyarország : Károli Egyetemi Kiadó, (2007) pp. 101-116. , 16 p.
Pax-ról – Pakson 2007 júniusában  VIGILIA 72 : 12 p. 895 (2007)
“József.”: Hitből hitbe. Isten megpróbált emberei. Hitből hitbe, Belmissziói segédanyag az EBBE 2006 tavaszi üléseinek bibliatanulmányai alapján  (2007, pp. 38-51. , 14 p.)
A lelki Izsák Ábrahám kútjánál – William Tyndale Hegyi beszéd kommentárja, 1533 In: Benyik, György (szerk.) Mózes törvénye, Krisztus törvénye : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (2007) pp. 83-96. , 14 p.
A közösség mint pneumatikus valóság: Dietrich Bonhoeffer közösségfogalma  LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 285-292. , 8 p. (2006)
“Utószó. Eric W.Gritsch és az amerikai Luther-kutatás” In: Eric, W Gritsch – Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2006) pp. 303-311. , 9 p.
Közösségünk és közelmúltunk In: Fabiny, Tibor ifj (szerk.) Igazság és kiengesztelődés : Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései. Budapest, Magyarország : Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2006) pp. 5-10. , 6 p.
Feljegyzések Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal egykori elnökével  pp. 132-137. , 6 p. (2006)
Ami változik és ami-Aki örök a Szentírásban KIS TÜKÖR: REFORMÁTUS MISSZIÓI LAP 6 pp. 3-5. , 3 p. (2006)
”A Szentírás ihletettsége” In: Adorjáni, Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár, Románia : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, (2006) pp. 92-105. , 14 p.
Utószó – Ki (volt) Gergard O. Forde? Ki a kereszt teológusa? In: Gerhard, O Forde – Gerhard O. Forde, Ki a kereszt teológusa? Gondolatok a Heidelbergi Disputációró. Budapest, Magyarország : Magyarországi Luther Szövetség, (2005) pp. 115-125. , 11 p.
“Minden szó szerint?”, “Csak szimbolikusan?” Vagy inkább: “reálisan?” In: Fabiny, Tibor (szerk.) Új teremtés hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás. Hermeneutikai Füzetek 29. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 7-14. , 8 p.
Luther az elrejtett egyházról  LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 306-309. , 4 p. (2005)
Küzdelem a lutheri teológia érvényesüléséért az elmúlt másfél évtizedben KOINONIA: A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS LELKIGONDOZÓK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK TEOLÓGIAI FOLYÓIRATA 12 pp. 58-62. , 5 p. (2005)
A szív egyszerűsége  VIGILIA 70 : 12 p. 957 (2005)
Előszó -Hermeneutika és az egyház egysége. A Princetoni javaslat magyar kiadása elé In: Carl, E Braaten; Robert, W Jenson (szerk.) Egy testben a kereszt által : Princetoni javaslat a keresztények egységére. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 5-11. , 7 p.
A rejtőzködő és kinyilatkoztató Isten In: Fabiny, Tibor (szerk.) Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek. Budapest, Magyarország : Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2005) pp. 7-28. , 22 p.
A hatástörténeti megközelítés. A Biblia értelmezése In: Benyik, György (szerk.) A Biblia értelmezése : Nemzetközi biblikus konferencia. Szeged, Magyarország * : JATEPress Kiadó, (2005) pp. 33-50. , 18 p.
Ki a kereszt teológusa?: Gondolatok Luther Heidelbergi Disputációjáról (2005, szerk.)
„Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században. Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez.” (recenzió, 2004)  in: Irodalomtörténet, 2004/1. pp. 147–151.
Szó és kép a Biblia Pauperumban In: Zsengellér, József (szerk.) A pergamentől a számítógépig : Szent íratok és a média régen és ma. Pápa, Magyarország : Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), (2004) pp. 31-81. , 51 p.
Ajánlás – Inspiráció vagy információ? Coleridge a Biblia helyes és “babonás” használatáról n: Fabiny, Tibor (szerk.) S.T.Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai.Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840). Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2004)
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 139-151. , 13 p. (2003)
Gyógyulást az egyháznak!  LELKIPÁSZTOR 78 : 10 pp. 381-384. , 4 p. (2003)
Vajta Vilmos teológiai munkássága az ökumenéért In: Szőllősy, Pál; Balla, Bálint (szerk.) Európa keresztútjain. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegytem 33 éve. Budapest, Magyarország : EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (2003) pp. 73-88. , 16 p.
Terray László és az Ordass-kutatás  KERESZTYÉN IGAZSÁG 4 pp. 11-16. , 6 p. (2003)
Keresztolvasatok – Paul Ricoeur-André Lacocque, bibliai gondolkodás  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3-4 pp. 275-279. , 5 p. (2003)
“Entosz hümon” – Isten országának forradalma és Isten népének keresztje  VIGILIA 4 pp. 269-274. , 6 p. (2003)
A test-metafora ereje  VIGILIA 12 pp. 910-914. , 5 p. (2003)
Taníts minket, Urunk! A hermeneutika és az irodalomtudomány hatása a teológiára (2003, Theologiai szemle)
Túróczy Zoltán, az igehirdető In: Cserháti, Péter (szerk.) Isten embere. Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971), I-II. kötet. Budapest, Magyarország : Magyarországi Evangélikus Egyház, (2002) pp. 627-634. , 8 p.
Polgárkereszténység, drámai kereszténység  VIGILIA 12 pp. 905-908. , 4 p. (2002)
Luther szentségkritikája és szentségtana  MÉRLEG: FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE 1 pp. 85-99. , 15 p. (2002)
Az Oxford -mozgalom  VIGILIA 6 : 67 pp. 414-422. , 9 p. (2002)
„Az egyházvezetés teológiája Káldy Zoltán püspöki és díszdoktori székfoglalóinak tükrében: 1958 és 1964”  PROTESTÁNS SZEMLE 2 pp. 93-102. , 10 p. (2002)
Az ajtó előtt áll – és zörget THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1-2 pp. 38-43. , 6 p. (2002)
A Szeget szeggel és keresztény értelmezése In: Bazsányi, Sándor; Horkay, Hörcher Ferenc; Lázár, Kovács Ákos; Tőzsér, Endre; Zsávolya, Zoltán (szerk.) Útjaidon : Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára
Budapest, Magyarország : Új Ember Kiadó, (2002) pp. 353-355. , 3 p.
A kereszt és a teológiai paradigmaváltás kikerülhetetlensége In: Percze, Sándor; Szakács, Tamás; Tubán, József (szerk.) A kereszt teológiája és a lelkigondozás Magyar Luther Könyvek 9. Budapest, Magyarország, Győr, Magyarország : Magyarországi Luther Szövetség, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, (2002) pp. 129-141. , 13 p.
A Bárány mint tipológiai szimbólum In: Kapitány, Á; Kapitány, G Jelbeszéd az életünk, 2. Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (2002) pp. 172-194. , 23 p.
Tyconius kettős egyházról alkotott elképzelésének ágostoni átvétele és/vagy félreértelmezése In: Fabiny, Tibor (szerk.) Tyconius tanulmányok
Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-25. , 21 p.
A tanúságtevő öröksége, 100 éve született Ordass Lajos  LELKIPÁSZTOR 3 pp. 82-88. , 7 p. (2001)
A „sensus literalis” hermeneutikai kérdései: Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble In: Fabiny, Tibor (szerk.) A sensus literalis hermeneutikai kérdései : Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble
Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-26. , 22 p.
A megállás szimbóluma. Előadások Ordass Lajosról Budapest, Magyarország : Szerzői kiadás, 73 p. (2001)
Teológia és irodalomtudomány (Lelkipásztor, 7-8 pp. 270-274. , 5 p. (2000), THEOLOGIAI SZEMLE 1 pp. 225-229. , 5 p. (2000)
„Teológia és irodalomtudomány” LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 270-274. , 5 p. (2000)
A Macbeth és a “Gonosz ” szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 9 : 3 p. 139 (2000)
Luther az egyházról: ecclesia crucis, ecclesia abscondita (2000, Theologiai szemle,  pp. 225–229.)
Katolikusok és reformátusok között In: Horváth, Pál; Tomka, Miklós; Szabó, Lajos (szerk.) „… és akik mást hisznek?” : Hívek és egyházak egymásról. Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó, (2000) pp. 167-176. , 10 p.
Beoltás, CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 6 : 3-4 pp. 5-9. , 5 p. (2000)
A reformáció aktualitása  KERESZTYÉN IGAZSÁG 45 pp. 22-32. , 11 p. (2000)
A “negyedik lila” kötet : Ordass Lajos “Válogatott írások” c. könyvéről (2000, Keresztyén igazság)
Az értelmezéstörténet mint a hagyomány rehabilitálása a protestáns hermeneutikában In: Tallár, Ferenc (szerk.) A kereszténység és az európai tradíció. Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (2001) pp. 184-203. , 20 p.
Transzparencia – Egy közös gondolat Hamvas Bélánál és Northrop Frye-nál In: Darabos, Pál (szerk.) A nevezetes névtelen. 30 éve hunyt el Hamvas Béla. Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (1999) pp. 45-49. , 5 p.
Megvakult szülők, látó gyermekek  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 5 : 1-2 pp. 76-86. , 11 p. (1999)
Ajánlás- A megnémult Zakariástól pszeudo-Péter (szemtanú?)bizonyságáig In: Fabiny, Tibor (szerk.) Ulrich Körtner: Az ihletett olvasó. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (1999) pp. 9-12.
Egy elveszett nemzedék – megtalált az Isten  VIGILIA 64 : 12 p. 895 (1999)
Rossz ízlés vagy művészi érték? Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Fabiny, Tibor; Pál, József; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (1998) pp. 21-32. , 12 p.
Ki a teológus? – Korreferátum Nagybocskai Vilmos “A heidelbergi disputáció ökonómiai jelentősége” című előadásához  LELKIPÁSZTOR 6 pp. 204-208. , 5 p. (1999)
Ecce theológus In: Vajta, Vilmos – Fabiny, Tibor (szerk.) Amíg időnk van : Válogatott írások. Basel, Svájc : EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (1998) pp. 7-19. , 13 p.
A teológus, az egyházvezető, az igehirdető és az imádkozó Ordass Lajos DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ 1 pp. 9-11. , 3 p. (1998)
A vajtai teológia mint a lutheránus teológia korrektívuma  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 4 : 3-4 pp. 45-49. , 5 p. (1998)
“A hermeneutika szolgálata és kihívása a teológia egyes tudományaiban”, Lelkipásztor 12. szám, pp. 442–445. (1998)
A literális értelem és a »sensus plenior« In: Fabiny, Tibor; Lukács, Tamás (szerk.) Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika
Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (1998) pp. 25-31. , 7 p.
Shakespeare: Szonettek In: William, Shakespeare – Szonettek : Talentum diákkönyvtár. Budapest, Magyarország : Akkord Kiadó, (1997) p. 1
„Ordass Lajos és 1956” In: Konrad, Adenauer Alapítvány (szerk.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapest, Magyarország : Konrad Adenauer Alapítvány, (1997) pp. 37-44. , 8 p.
Az Úr teste és az ördög teste In: Tyconius – Fabiny, Tibor (szerk.) Szabályok könyve,  pp. 7-15.
„Mit jelent nekem Luther 1.”  LELKIPÁSZTOR 4 : 124 p. 125 (1996)
Luther öröksége  THEOLOGIAI SZEMLE 39 : 4 pp. 229-231. , 3 p. (1996)
A szem és a fül – Látás és hallás hermeneutikai konfliktusa  PANNONHALMI SZEMLE 1-2 pp. 39-52. , 14 p. (1995)
„Szóra bírni az írást”  LELKIPÁSZTOR 6 pp. 228-231. , 4 p. (1994)
A shakespeare-i tragédia és komédia komplementaritása LÁTÓ (BUDAPEST) 3 pp. 97-105. , 9 p. (1994)
Luther üzenete a ma egyházának  LELKIPÁSZTOR 4 pp. 120-122. , 3 p. (1992)
„A szó hitele – és a megújulás. Levél a szerkesztőnek”  LELKIPÁSZTOR 11 p. 410 (1993)
Brevard Childs és James Barr vitája  PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 221-227. , 7 p. (1993)
„Pillanatképek Amerikáról – evangélikus szemmel”  LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 247-248. , 2 p. (1993)
A szimbólumok elfelejtett nyelve (szabálytalan elmékedés): Muzslay István 70. születésnapjára IGEN: KATOLIKUS IFJÚSÁGI LAP 5 : 15-16 pp. 38-40. , 3 p. (1993)
Ne kultuszt, hanem kultúrát – Beszámoló az első Luther-olvasótáborról (1992)
Isten művészete – A bibliai tipológiáról  PROTESTÁNS SZEMLE 54 pp. 42-49. , 8 p. (1992)
Shakespeare-kultusz Magyarországon  NAGYVILÁG 37 : 3 pp. 420-421. , 2 p. (1992)
Rehabilitálta-e az evangélikus egyház Ordass Lajost? Válasz Frenkl Róbertnek EGYHÁZ ÉS VILÁG 9 pp. 29-33. , 5 p. (1991)
Válasz Veöreös Imrének  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 12 pp. 21-29. , 9 p. (1991)
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13. , 3 p. (1991)
Mit jelent…? Egyértelem, több értelem és a “sensus plenior” a Biblia interpretációjában  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 10 pp. 22-30. , 9 p. (1991)
Létezett-e (létezik-e) harmadik egyházi út? : Szerkesztőbizottsági beszélgetés  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 9 pp. 4-19. , 16 p. (1991)
Szerkesztői előszó  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 10 pp. 1-3. , 3 p. (1991)
Interjú Botta István főszerkesztővel: (Kérdező: if. Fabiny Tibor)  KERESZTYÉN IGAZSÁG 3 : 2 pp. 31-35. , 5 p. (1991)
Az inspiráció kérdésének nyelvi megközelítése  KERESZTYÉN IGAZSÁG 12 pp. 7-12. , 6 p. (1991)
A bibliai tipológia hermeneutikai, ikonográfiai és irodalmi vonatkozása – Kandidátusi értekezés tézisei (1990)
Isten beszédének alapelemei – Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet c. könyvéről  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 11 pp. 38-41. , 4 p. (1991)
Érdekeltség és szabadság. Northrop Frye halálára  NAGYVILÁG 36 : 12 pp. 1881-1883. , 3 p. (1991)
„Ordass Lajos életpéldájának etikai konzekvenciái a magyar evangélikus egyházban” EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13. , 3 p. (1991)
Figura és betöltődés : A tipológiai gondolkodásmódról  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 9 pp. 20-27. , 8 p. (1991)
„A ’posztkritika’ esélyei. ’Kritika’ vagy ’értelmezés’ a Shakespeare-művek egyetemi oktatásában? In: Bernáth, Árpád (szerk.) Studia Poetica. Szeged, Magyarország : József Attila Tudományegyetem (JATE), (1990) pp. 251-262. , 12 p.
Az igazság ordasainak csörtetése? : Nyílt levél Csepregi Zoltánnak  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 7 (1990) pp. 43-45.
„A szólító szavak gramatikája” (Hamvas Béla: Scientia Sacra). NAGYVILÁG 11 pp. 170-174. , 5 p. (1989)
„A megállás szimbóluma” (Olvasónapló: Ordass Lajos :Önéletrajzi írások). KERESZTYÉN IGAZSÁG 6 pp. 5-30. , 26 p. (1989)
A megállás szimbóluma, Keresztyén igazság (2018),  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 1-2 pp. 15-30. , 16 p. (1989)
Számszimbolika a Lóvátett lovagokban In: Fabiny, Tibor; Geher, István (szerk.) Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet : a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa. Budapest, Magyarország : MTA Modern Filológiai Társaság, (1988) pp. 85-100. , 16 p.
Northrop Frye és a mítoszkritika. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34 pp. 314-316. , 3 p. (1988)
„Northrop Frye és a mítoszkritika”  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34 : 1-2 pp. 173-180. , 8 p. (1988)
Cs. Szabó László: Shakespeare,  JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 31 : 7 pp. 757-758. , 2 p. (1988)
Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34 : 1-2 pp. 166-173. , 8 p. (1988)
Rossz ízlés vagy művészi érték?: Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Pál, József; Fabiny, Tibor; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus : Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (1987) pp. 21-40. , 20 p.
A képi nyelv jelentősége a Szentírás értelmezésében (1986, Lelkipásztor 1986/9. pp. 539–547.)
Hamvas Béla: “A világválság” (1984) in: Diakonia, 1984/1. sz. pp. 90–91.
Ó, az én próféta lelkem! A Hamlet mint a látás költészete (1984, Diakonia 1984/1.) pp. 132–41.
Bacon és Donne: Esszé vagy meditáció (1983, Diakonia) pp. 55-58.
A vágyak esszéi: Bretter György: Párbeszéd a vágyakkal (1980, Új írás)
Az eszmetörténet módszertani kérdései (1978, ELTE TDK Évkönyv, ELTE TDK Híradó) pp. 133–91.