Tibor Fabiny

Tibor Fabiny

University Professor, Literary Historian, Director of the Center for Hermeneutical Research

ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Welcome to my website!

Professor of Literature and Hermeneutics
Károli Gáspár Reformed University (KRE)
Professor, Department of English Studies
Hungarian Scientific Works Repository (MTMT)
National Doctoral Council (NDC)
Head of the Hermeneutical Research Centre (HKK)

Menu

Bibliography - studies in english

A Lonely Lutheran Mystic During Communism: A Spiritual Heritage of Bishop Lajos Ordass (1901-1978) In: Vassányi, Miklós; Sepsi, Enikő; Daróczi, Anikó (szerk.) The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition Cham (Svájc), Svájc : Springer International Publishing, (2017) pp. 247-254. , 8 p.szkennelve
„The Process of the Text” The Reformation Hermeneutics of William Tyndale and John Frith (2017,  Protestantism, Knowledge, and the World of Science. Protestantismus, Wissen, und die Welt Der Wissenschaften : Collection of Papers. Ausgewählte Studien)szkennelve
The Metaphorical World of the Sacred Word in the Prefaces of the English Bible – Translations from Tyndale to the King James Bible In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) The King James Bible (1611–2011) : Prehistory and Afterlife, Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2016) pp. 29-49. , 21 p.szkennelve
Károli’s (King) James Bible (Conference) – A Preface to the Papers In: The King James Bible (1611–2011): Prehistory and Afterlife Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó (2016, szerk. Fabiny Tibor) , 256 p. , pp. 7-10.szkennelve
Figura and Fulfillment: Typology in the Bible, Art and Literature Eugene (OR), Amerikai Egyesült Államok : Wipf and Stock (2016) , 190 p.könyv
The King James Bible (1611–2011): Prehistory and Afterlife Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó (2016, szerk.) , 256 p.könyv
An Unknown Hungarian Lutheran Saint: Bishop Lajos Ordass’ Testimony During Communism,  QUARTERLY REVIEW OF THE COMMUNITY OF THE RESURRECTION 449 pp. 5-8. (2015) szkennelve
Jonathan Edwards and the Indians In: Sepsi, Enikő; Nagy, Judit; Vassányi, Miklós; Kenyeres, János (szerk.) Indigenous Perspectives of North America : A Collection of Studies Newcastle upon Tyne, Egyesült Királyság / Anglia : Cambridge Scholars Publishing, (2014) pp. 345-357. , 13 p.szkennelve
„Reiner Smolinski and Jan Stievermann, eds., Cotton Mather and Biblia Americana – America’s First Bible Commentary: Essays in Reappraisal  AMERIKASTUDIEN / AMERICAN STUDIES 59 : 2 Paper: http://dgfa.de/reiner-smolinski-and-jan-stievermann-eds-cotton-mather-and-biblia-americana-americas-first-bible-commentary-essays-in-reappraisal-reviewed-by-tibor-fabiny/ (2014) szkennelve
The Shadows of the Future: Michael’s Typological Vision of History in Paradise Lost Books 11-12 In: Szitár, Katalin; Molnár, Angelika; Kovács, Gábor; Selmeczi, János; S., Horváth Géza (szerk.) Esemény és költészet : Az irodalomértés kortárs horizontjai a magyar és a nemzetközi tudományosságban. Tanulmányok Kovács Árpád hetvenedik születésnapjára. Veszprém, Magyarország : Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, (2014) pp. 452-465. , 14 p.szkennelve
„Ann-Stephane Schafer: Auctoritas Patrum? The Reception of the Church Fathers in Puritanism”  AMERIKASTUDIEN / AMERICAN STUDIES 59 : 1 Paper: http://dgfa.de/ann-stephane-schaefer-auctoritas-patrum-the-reception-of-the-church-fathers-in-puritanism-reviewed-by-tibor-fabiny-2/ (2014) szkennelve
The Theological Models or Visions of a Christian University – A Community of Faith in the Community of Knowledge In: Enikő, Sepsi; Péter, Balla; Márton, Csanády – Yearbook of Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary : 2013. Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó, (2014) pp. 189-198. , 110 p.szkennelve
Northrop Frye and Béla Hamvas In: Tóth, Sára; Fabiny, Tibor; Kenyeres, János; Pásztor, Péter (szerk.) Northrop Frye 100: A Danubian Perspective / Northrop Frye 100: Dunai távlatok, Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2014) pp. 186-196. , 11 p.szkennelve
The Christian University: An Oxymoron or a Community of Faith and Knowledge In: Abraham, Kovacs; Zoltan, S Schwab (szerk.) In Academia for the Church : Eastern and Central European Theological Perspectives, London, Egyesült Királyság / Anglia : Langham Literature, (2014) pp. 89-108. , 19 p.szkennelve
„The Drama of Reconciliation in the Post-Communist Hungarian Church” In: Robert, Schreiter; Knud, Jørgensen (szerk.) Mission As Ministry of Reconciliation, Oxford, Egyesült Királyság / Anglia : Oxford Centre for Mission Studies, (2013) pp. 231-238. , 8 p.szkennelve
The Eternal Jewel and the Common Enemy of Man. Shakespeare’s Macbeth and the Symbolism of Evil In: Magdaléna, Bilá; Sandra, Zákutoná (szerk.) Language, Literature, Culture in a Changing Transatlantic World II. Literature, Methodology of English Language Teaching, Presov, Szlovákia : Filozofická fakulta Presovskej univerzity, (2013) pp. 49-65. , 17 p.szkennelve
Enemy Brothers Reconciled: Shakespeare’s As You Like It In: Szlukovényi, Katalin; Gyuris, Kata; Kállay, G Katalin; Sántháné, Gedeon Mária (szerk.) „Úgyse hiába” : Emlékezések és tanulmányok a műhelyalapító Géher István tiszteletére, Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös József Collegium, (2013) pp. 288-298. , 11 p.szkennelve
„Stirring” A Verbal Parallel in the 14th Century The Cloud of Unknowning and in the 16th Century Reformer and Bible-Translator William Tyndale (2013)szkennelve
’If We Pray Him’: Varieties of Prayer in: Milton’s Paradise Lost” In: Ittzés, Gábor; Péti, Miklós (szerk.) Milton Through the Centuries, Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2012) pp. 137-149. , 13 p.szkennelve
an overt, incestuous lecher, a plain agent of the devil” Thomas More’s Demonizing of Luther in A Dialogue Concerning Heresies In: Vajda, Zoltán (szerk.) Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások: írások Novák György tiszteletére : Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations : essays in honor of György Novák, Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (2012) pp. 69-78. , 10 p.szkennelve
Hyman’s Truth: „At-One-Ment” From Shakespeare to Tyndale, From Tyndale to Shakespeare In: Földváry, Kinga; Stróbl, Erzsébet (szerk.) Early Modern Communi(cati)ons : Studies in Early Modern English Literature and Culture, Newcastle upon Tyne, Egyesült Királyság / Anglia: Cambridge Scholars Publishing, (2012) pp. 132-151. , 20 p.szkennelve
“Arne Dembek’s William Tyndale (1491–1536). Reformierte Theologie als Kontextuelle Schriftsauslegung” (recenzió, 2012)szkennelve
God’s Court Jester on the masks of God: A Theatrical Metaphor in Luther’s Exegesis (2012) in: Holger Roggelin – Scott Gustafson (eds.), Lutheranism. Legacy and Future, West Conshohocken, Infinity Publishing, 2012, pp. 103–114.szkennelve
“Typology: Pros and Cons in Biblical Hermeneutics and Literary Criticism. From Leonhard Goppelt to Northrop Frye In: Luis, Galvan (szerk.) Visiones para na poetica : en el cincuentenario de ‘Anatomy of Criticism’ de Northrop Frye. Revista de Instituto de Langua y Cultura Espaňolas, Pamplona, Spanyolország : Universidad de Navarra, (2009) pp. 138-152. , 15 p.szkennelve
“Daffodils and Stones in the Classroom”. A Report of a Teacher’s Partisan Experiment In: Lucie, Kaennel; Natalie, Pieper; Arnd, Brandl (szerk.) …Und Literature : Pierre Bühler zum 60. Geburtstag, Zürich, Svájc : Pano Verlag, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2009) szkennelve
Edwards and Biblical Typology In: Gerald, R McDermott (szerk.) Understanding Jonathan Edwards : . An Introduction to America’s Theologian, Oxford, Egyesült Királyság / Anglia : Oxford University Press, (2009) pp. 91-108. , 18 p.szkennelve
“Time Fulfilled” In: Jean, O’Grady (szerk.) Collected Works of Northrop Frye, Volume 24 : Interviews with Northrop Frye, Toronto, Kanada : University of Toronto, (2008) pp. 1075-1079. , 5 p.szkennelve
Scripture versus Church in the Debate of More and Tyndale” THOMAS MORE STUDIES 3 pp. 9-11. , 3 p. (2008) szkennelve
The Veil of God.The Testimony of Bishop Lajos Ordass in Communist Hungary. Theological Reflections Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont (2008) , 107 p.könyv
Complicity and Perseverance LUTHERAN FORUM: AN INDEPENDENT JOURNAL 42 : 1 pp. 43-48. (2008) szkennelve
Church Paradigm Versus Scripture Paradigm in the Debate of Sir Thomas More and William Tyndale In: Andreas, Höfele; Stephan, Laqué; Enno, Ruge; Gabriela, Schmidt (szerk.) Representing Religious Pluralization in Early Modern Europe : Pluralisierung & Autorität, Münster, Németország : LIT Verlag, (2007) pp. 15-43. , 29 p.szkennelve
Masks of God and of Christ in Luther’s exegesis of Old Testament texts In: Juraj, Bándy (szerk.) Explikácia – aplikácia – aktualizácia : Zborník z medzinárodného sympózia konaného 21. marca 2005 na EBF UK v Bratislave, Zilina, Szlovákia : EDIS Zilina University Publishers, (2006) pp. 29-35. , 7 p.szkennelve
Trends in American Luther Research In: Dietz, Krisztina (szerk.) My Fulbright experience : Reports of Hungarian grantees. Academic years 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. Budapest, Magyarország : Hungarian-American Commission for Educational Exchange, (2006) pp. 145-157. , 13 p.szkennelve
Scripture and/or the Church in the Debate of Sir Thomas More and William Tyndale In: Bende, József; Deák, Viktória Hedvig OP; Pákozdi, István (szerk.) Látó szívvel. Budapest, Magyarország : Magyar Piarista Rendtartomány, Vigilia Kiadó, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, (2006) p. 860 könyv
The „Strange Acts of God”: The Hermeneutics of Concealment and Revelation in Luther and Shakespeare  DIALOG-A JOURNAL OF THEOLOGY 45 : 1 pp. 44-54. , 11 p. (2006) szkennelve
Hamlet, Student of Wittenberg. Shakespeare’s Hamlet and Luther’s Theology In: Ádám, Anikó; Bors, Edit; Szávai, Dorottya (szerk.) Correspondances – Kapcsolatok : Hommage à Martonyi Éva. Piliscsaba, Magyarország : Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, (2006) pp. 89-101. , 13 p.szkennelve
“Looking for Sex in Shakespeare’ by Stanley Wells (recenzió, 2006, in: Sixteenth Century Journal, xxxvii/2 (2006), pp. 490–491.)szkennelve
The Ear as a Metaphor: Aural Imagery in Shakespeare’s Great Tragedies and Its Relation to Music and Time in Cymbeline and Pericles  HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 11: 1 pp. 189-202. , 14 p. (2005) szkennelve
„This Day is Health Come Unto This House”. When ‘Health’ Disappears in Favour of ‘Salvation’ in William Tyndale’s Two Translations of the New Testament, 1526 and 1534 In: Kathleen, E Dubs (szerk.) What does in mean? : Pázmány Papers in English and American Studies Volume 3. Piliscsaba, Magyarország : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, (2004) pp. 116-138. , 23 p.szkennelve
Theologies of Church Government in the Hungarian Lutheran Church During Communism 1945-1990  RELIGION IN EASTERN EUROPE 24 : 4 pp. 11-29. , 19 p. (2004) szkennelve
The Captivity of Our Church Today (2004) Lutheran Quarterly, Vol. XVIII., No. 3, Autumn, pp. 325–332.szkennelve
The Background and Afterlife of the ‘Captivity Letter1’  LUTHERAN QUARTELY 18 pp. 330-332. , 3 p. (2004) szkennelve
The Testimony of Bishop Lajos Ordass during Communism in Hungary (2004) In: Lutheran Quarterly Vol. XVIII, pp. 435-454szkennelve
Myth and Kerygma: Northrop Frye’s ‘Critique’ of Bultmann In: Jeffrey, Keuss (szerk.) The Sacred and the Profane : Contemporary Demands on Hermeneutics, Ashgate, Egyesült Királyság / Anglia * : Ashgate, (2003) pp. 89-100. , 12 p.szkennelve
The Hungarian Revolution of 1956 and Its Aftermath in the Lutheran Church: The Case of Bishop Ordass (2003)szkennelve
Fabiny T. 2002. “The Testimony of Bishop Lajos Ordass During Communism in Hungary”, in: Zwischen den Mühlsteinen. Protestantische Kirchen in den der Errichtung der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa, Hg. Peter Maser und Jean Holger Schjorring, Erlangen, Martin Luther Verlag, pp. 303–320.szkennelve
Brothers as Doubles – Birthright and rivalry of „brothers” in Genesis and Shakespeare In: Ittzés, Gábor; Kiséry, András (szerk.) Míves semmiségek – Elaborate trifles : Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára – Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th birthday. Piliscsaba, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, (2002) pp. 35-47. , 13 p.szkennelve
Reformation Apocalypse in Shakespearean Tragedy in: Tibor Fabiny (ed.) ’What, Then, Is Time? Responses in English and American Literature, Pázmány Papers in English and American Studies Vol 1. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, pp. 110–124.szkennelve
’What, Then, Is Time?’ Responses in English and American Literature  Budapest, Magyarország, Piliscsaba, Magyarország : Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2001, szerk.)könyv
Bekenner und angepasste  GLAUBE IN DER 2. WELT 6 pp. 14-21. , 8 p. (2000) szkennelve
Les histoires tragiques In: Tibor, Klaniczay; Eva, Kuschner; Paul, Chavy (szerk.) L’Époque de la Renaissance (1400–1600). Crises et Essors Nouveaux (1560–1610 ) : A Comparative History of Literatures in European Languages. Philadelphia (PA), Amerikai Egyesült Államok, Amsterdam, Hollandia : John Benjamins Publishing Company, (2000) pp. 579-595. , 17 p.szkennelve
Augustine’s Appropriation and/or Misunderstanding of Tyconius’ Idea of the Bipartite Church In: Paul, Michel; Hans, Weder (szerk.) Sinnvermittlung Studien zur Geschichte von Exegese und Hermeneutik I. Zürich, Svájc : Pano Verlag, (2000) pp. 143-160. , 18 p.szkennelve
Literature: A New Paradigm of Biblical Interpretation?” In: Tibor Fabiny (ed.) The Bible in Literature and Literature in the Bible Budapest, pp. 11–29. (1999)szkennelve
Teaching the Discourse of the Bible in the English Curriculum In: Fabiny, Tibor (szerk.) The Bible in Literature and Literature in the Bible. Budapest, Magyarország, Zürich, Svájc : Pano Verlag, Centre for Hermeneutical Research, (1999) pp. 191-198. , 8 p.szkennelve
Literature – A New Paradigm of Biblical Interpretation In: Fabiny, Tibor (szerk.) The Bible in Literature and Literature in the Bible. Budapest, Magyarország, Zürich, Svájc : Pano Verlag, Centre for Hermeneutical Research, (1999) pp. 11-29. , 19 p.szkennelve
Bible in Literature – Literature in the Bible PPKE Budapest, Magyarország, Piliscsaba, Magyarország : Pázmány Péter Katolikus Egyetem (1999, szerk.)könyv
Interpretation of Texts: Sacred and Saecular  Budapest, Magyarország, Zürich, Svájc : Pano Verlag, Centre for Hermeneutical Research (1999, szerk.)könyv
Typology: A Figure of Speech Moving in Time In: Solange, Dayras; Jacques, Sys (szerk.) La Conscience Religieuse et le Temps. Lille, Franciaország : Université Charles-de-Gaulle, (1996) pp. 17-27. , 11 p.szkennelve
Catholic Eyes and Protestant Ears. (The Conflict of Visuality and Aurality in a Hermeneutical Perspective)  PAPERS IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES VII. pp. 39-49. , 11 p. (1996) szkennelve
Catholic Eyes and Protestant Ears (The Conflict of Visuality and Aurality in a Hermeneutical Perspective, 1996) in: Iconography in Cultural Studies. Papers from the Internatinoal Conference: European Iconography East&West, Attila Kiss (ed.), Papers in English and American Studies VII., Szeged, József Attila University, pp. 39–49.szkennelve
“Cynthia Marshall: Last Things and Last Plays. Shakespearean Escathology”  LITERATURE AND THEOLOGY 9 : 4 pp. 453-455. , 3 p. (1995) szkennelve
Bishop Lajos Ordass and the Hungarian Lutheran Church. HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 10 : 1 pp. 65-98. , 34 p. (1995)szkennelve
King Lear’s Signifiance in The New Hungarian Political Context. 1989-1995. In: Klein, Holger Michael; Dávidházi, Péter (szerk.) Shakespeare and Hungary : Special theme section : the law and Shakespeare. Lewiston (NY), Amerikai Egyesült Államok, Queenston, Kanada, Lampeter, Egyesült Királyság / Wales : Edwin Mellen Press, (1996) pp. 191-206. , 16 p.szkennelve
Literary Theory and Biblical Hermeneutics: Proceedings of the International Conference „Reading Scripture – Literary Criticism and Biblical Hermeneutics” Pannonhalma, Magyarország : Balassi Kiadó, Pannonhalmi Főapátság, Magyar Pax Romana (1992, szerk.)hiányzik
The Lion and The Lamb. Figuralism and Fulfilment in the Bible, Art and Literature , Studies in Literature and Religion London, Egyesült Királyság / Anglia : MacMillan Press Ltd. (1992) , 164 p.könyv
Literary Criticism and Biblical Hermeneutics. Szeged, Magyarország : József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (1992, szerk)könyv
The Literal Sense and the Sensus Plenior Revisited  HERMATHENA 151 pp. 9-23. , 15 p. (1991) szkennelve
„Rota Fortunae” and the Symbolism of Evil in Shakespearean Tragedy  LITERATURE AND THEOLOGY 3 : 3 pp. 319-330. , 12 p. (1989) szkennelve
The Emblem: Document of Bad Taste or Medium of Artistic Value? (1987, Neohelicon XIV/2, pp. 191–202.)szkennelve
Fabiny, Tibor: Le origini dell’ unitarismo inglese e transilvano, ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JOZSEF NOMINATAE ACTA ROMANICA 10 pp. 5-38. , 34 p. (1986)szkennelve
(Peter Boner álnéven) Ethical Détente: Marxist-Christian Dialogue in Hungary (1985, RELIGION STATE AND SOCIETY 13)  pp. 48–53szkennelve
Shakespeare and the Shapes of Time by David Scott Kastan – Review (1984, COMPARATIVE DRAMA 18)szkennelve
„Veritas Filia Temporis”. The Iconography of Time and Truth and Shakespeare (1984, ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE Volume 26) pp. 61–98.szkennelve
Theatrum Mundi and the Ages of Man (1984, Shakespeare and the Emblem) pp. 273–336.szkennelve
Literature and Emblems – New Aspects in Shakespeare Studies (1984) in: Shakespeare and the Emblem, pp. 7–55.szkennelve
Shakespeare and the Emblem (1984, szerk.), Szeged, JATE Presskönyv
„Ripeness is All” The Wheel of Time as a System of Imagery in Shakespeare’s Dramas (1982) in: Papers in English and American Studies”, vol. II. Szeged, pp. 153–93.szkennelve
A Dialogue With Longings (1980, ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 22) szkennelve
Accounts and Images of English Unitarians (1979, ACTA LITTERARIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 21) pp. 130–43.szkennelve