Tibor Fabiny

Tibor Fabiny

University Professor, Literary Historian, Director of the Center for Hermeneutical Research

ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)

Homo is a common name to all men (WS)

Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

"Stick to your principles, honor others as made in the image of God, believe you not have all the truth, and lighten up" (Mark Noll)

Welcome to my website!

Professor of Literature and Hermeneutics
Károli Gáspár Reformed University (KRE)
Professor, Department of English Studies
Hungarian Scientific Works Repository (MTMT)
National Doctoral Council (NDC)
Head of the Hermeneutical Research Centre (HKK)

Menu

Bibliography – studies in hungarian

Kicsoda Ő? Carl E. Braaten és a "jézuológia" klasszikus keresztény bírálata, Lelkipásztor 95. évf. 2020/6., pp. 202-207. szkennelve
Intertextualitás, allúzió, teológiai értelmezés, visszafelé olvasás. Bevezetés Hays könyvének olvasásához, Lelkipásztor 95. évf. 2020/4., pp. 131-137. szkennelve
Carl E. Braaten: Vitatott Jézus. Kicsoda Ő?, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, HF-39 (2020, szerk.) könyv
Richard B. Hays: Visszafelé olvasás. Figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, HF-38 (2019, szerk.) könyv
Így indulta(m) a Károli Egyetemen - Egy teljes szakmai megújulás elindítója (2019, STUDIA CAROLIENSIA Károli 25, pp. 56-59.) hiányzik
A bölcsességi bibliaolvasás evangélikus hagyománya és az új törekvések, VIGILIA 83: 3 pp. 171-181., 11 p. (2018)
A megállás szimbóluma, LELKIPÁSZTOR 93: 8-9 pp. 282-290., 9 p. (2018)
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi teológus In: Fabiny, Tibor (szerk.) A lutheri reformáció 500 éves öröksége Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2018) pp. 93-121., 29 p. szkennelve
Reformáció és ökomenikus párbeszéd. Teológiai tanulmányok VIGILIA 83: 9 pp. 710-712., 3 p. (2018)
Ordass Lajos, a mártírsorsú, misztikus lutheránus püspök (1901-1978), VIGILIA 83: 8 pp. 627-630., 4 p. (2018)
A lutheri reformáció 500 éves öröksége Budapest, Magyarország: Luther Kiadó (2018), 252 p. könyv
„Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban" In: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2017) pp. 109-126., 15 p.
A Lonely Lutheran Mystic During Communism: A Spiritual Heritage of Bishop Lajos Ordass (1901-1978) In: Vassányi, Miklós; Sepsi, Enikő; Daróczi, Anikó (szerk.) The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition. Cham (Svájc), Svájc: Springer International Publishing, (2017) pp. 247-254., 8 p. szkennelve
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi diák. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXIII: 3-4 pp. 25-46., 21 p. (2017) szkennelve
A reformáció és a lutheri gondolat hatásai Shakespeare Hamletjében. (2017, interjú, Kossuth Rádió, Szonda 2017.08.27.) rádióinterjú
"Hercules Germanicus": Luther Márton, Felelősség az egyházért. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 23: 3-4 pp. 133-138., 6 p. (2017) szkennelve
Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE: 3 pp. 51-71., 20 p. (2017)
Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum. Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó (2017), 260 p.
„A szabadságról – miltoni hangszerelésben” In: Sepsi, Enikő; Tóth, Sára (szerk.) Mellékzörej: írások Visky András hatvanadik születésnapjára. Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2017) pp. 261-274., 14 p. szkennelve
Luther és Hamlet, a wittenbergi diák BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25: 5 pp. 58-72., 14 p. (2017)
Áldozat volt-e Jézus Krisztus halála? In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 107-121., 15 p.
Literálisan vagy figuratívan? Morus Tamás és John Frith úrvacsora-vitájának (1532-1533) hermeneutikai alapjai In: Zsengellér, József; Kodácsy, Tamás; Ablonczy, Tamás (szerk.) Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest, Magyarország: Pápai református Teológiai Akadémia, Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 137-156., 20 p. szkennelve
Két nyelv, négy perspetíva, egy identitás - A "visszafelé történő olvasás", a drámai narratíva és a figurális krisztológia In: Sepsi, Enikő; Deres, Kornélia; Czeglédy, Anita; Szummer, Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. Budapest, Magyarország: L'Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, (2016) pp. 58-82., 25 p. szkennelve
Luther igehirdetései KERESZTYÉN IGAZSÁG 111: 3 pp. 5-17., 13 p. (2016) szkennelve
Az eljövendő árnyékai: A figurális-tipológiai olvasás Budapest, Magyarország: L'Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem (2016), 327 p. könyv
Az igehirdető Luther LELKIPÁSZTOR 91: 7 pp. 242-249., 8 p. (2016) szkennelve
„Színek, szövetek, szimbólumok. Vízzel és fonállal: Lieber Éva festő és iparművész kiállítása” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXI: 2 pp. 81-84., 4 p. (2015) szkennelve
Értelmiség és bölcsesség CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2 pp. 1-2., 2 p. (2015) szkennelve
Mártírium mint szó és tett William Tyndale életében és halálában In: Fazakas, Gergely Tamás; Imre, Mihály; Száraz, Orsolya (szerk.) Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó, (2015) pp. 15-29., 15 p. szkennelve
Megtérés, megfordulás, irányváltás CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 21: 3 pp. 68-69., 2 p. (2015) hiányzik
„Megpiszkáló. Tóth Sára: Táncol a por. Írások a hitről, spiritualitásról, kultúráról” VIGILIA 80: 10 pp. 787-789., 3 p. (2015) szkennelve
A filológia és a kritika együttes szolgálata. Ruttkay Shakespeare-kritikái a nyolcvanas években In: Dávidházi, Péter; Komáromy, Zsolt (szerk.) Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása. Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2015) pp. 81-90., 10 p. szkennelve
"The Figure of Twynnes" A Hamlet hendiadiszei, magyar fordításuk (Arany János és Nádasdy Ádám) és a kettőzések dramaturgiai szerepe n: Paraizs, Júlia (szerk.) „Eszedbe jus­sak”: Tanulmányok Arany János Hamletfordításáról. Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2015) pp. 191-217., 27 p. szkennelve
A háló 2: két bevezető- két koncepció? - Most ki is az "Ábel" - avagy ki kit vert agyon…avagy át? (nyílt levél, evangélikus.hu, 2015) szkennelve
Richard S. Briggs: Bölcs bibliaolvasás. Hogyan vegyük komolyan az Írást? HF–36. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2015, szerk.) könyv
Tipológia (figuralizmus) a Bibliában és az irodalomban In: Papp, Sándor; Szitár, Katalin; Kovács, Gábor (szerk.) A tudomány kultúrája: Tanulmányok a Pannon Egyetem Irodalom- és kultúratudományi Műhelyéből. Veszprém, Magyarország: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, (2014) pp. 85-135., 51 p. szkennelve
William Tyndale, "az angol Luther" élete és mártíriuma (2014) in: Keresztyén Igazság, Új folyam 103. szám, 2014/3, 21–40. szkennelve
Felebarát vagy embertárs: Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont (2014), 247 p. könyv
Az anglikán kereszténység története: A történelmi és teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, Luther Kiadó (2014), 190 p. könyv
„A Temze partjától a Duna-partig – Shakespeare mindenkié” (2014) in: Evangélikus Élet, 79. évfolyam, 20. szám, 2014. 10. szkennelve
Sámson haja előbb- utóbb mindig nőni kezd - Shakespeare és a vallás SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA 2.: 6. pp. 11-26., 16 p. (2014) szkennelve
A drámai kezdetek - Anglikanizmus In: Fabiny, Tibor; Faludy, Alexander (szerk.) Az anglikán kereszténység évszázadai.: A történelmi és a teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-36., 23 p. szkennelve
Az anglikanizmus kezdetei: a 16. század LELKIPÁSZTOR 4 pp. 122-130., 9 p. (2014) szkennelve
Az 51. zsoltár hatástörténete és annak egy mai aktualitásáról In: Hubai, Péter (szerk.) Bűn-vallás és kegyelem: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2014) pp. 74-103., 30 p. szkennelve
Felebarát vagy embertárs - gerjedező vagy lángoló szív? In: Fabiny, Tibor; Pecsuk, Ottó; Zsengellér, József (szerk.) Felebarát vagy embertárs: Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-16., 3 p. szkennelve
Hetvened vasárnap - 1Móz 22,1-13 (2014) in: Lelkipásztor, 89. évf. 2014/2, 64–68. szkennelve
„Galambszelídség és kígyóravaszság. Emlékezés Eric W. Gritsch amerikai Luther-kutató munkásságára” EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 78: 6 p. 10 (2013) szkennelve
„Gritsch professzor magnum opusa. Isten udvari bolondja” (recenzió, 2013) in: Evangélikus Élet, 78. évfolyam, 6. szám, 2013, p. 11. szkennelve
„A kritikaelmélet univerzuma. Tóth Sára: A képzelet másik oldala (Irodalom és vallás Northrop Frye életművében)” PANNONHALMI SZEMLE 21: 1 pp. 109-113., 5 p. (2013) szkennelve
„Az esztétikum és az etikum összeütközése. Hermann Broch: Vergilius halála” In: Farkas, Ákos; Simonkay, Zsuzsanna; Vesztergom, Janina (szerk.) Whack fol the dah: írások Takács Ferenc 65. születésnapjára: writings for Ferenc Takács on his 65th birthday. Budapest, Magyarország: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, (2013) pp. 397-402., 6 p. szkennelve
A katolikus Luther In: Hörcher, Ferenc (szerk.) Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből 1450-1650. Budapest, Magyarország: L'Harmattan Kiadó, (2013) pp. 37-59., 22 p. szkennelve
„Bod Péter bibliai tipológiai és emblematikai Magyar Leksionja (1746)” In: Gudor, Botond; Kurucz, György; Sepsi, Enikő (szerk.) Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában: A nagyenyedi és magyarigeni "Bod Péter háromszáz éve" konferencia (2012. május 2-3.). Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2012) pp. 210-239., 30 p. szkennelve
Luther az 51. zsoltárról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 95 pp. 20-33., 14 p. (2012)
„Képiség és szóbeliség a hermeneutika szempontjából” In: Babits, Antal (szerk.) Az arany középkor: Zsidók, muszlimok, keresztények. Budapest, Magyarország: Logos Kiadó, (2012) pp. 239-250., 12 p. szkennelve
„Uralkodónak szánt tükör. Luther Magnificat-kommentárja” (2012) in: Credo, XVIII. évf. 2012/3–4, 26–33. szkennelve
„Szabadon, sóként a világban. Aktuális töprengés lutheránus szemmel” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 18 pp. 1-2., 2 p. (2012) szkennelve
John Frith (1503-1533) vitája és mártíromsága STUDIA LITTERARIA 3-4 pp. 55-83., 29 p. (2012) szkennelve
„Teológiai reflexiók az úrvacsoráról Luther írásai alapján” LELKIPÁSZTOR 12 pp. 449-454., 6 p. (2011) szkennelve
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 2. (befejező) rész KERESZTYÉN IGAZSÁG: 90 pp. 8-23., 16 p. (2011) szkennelve
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 1. rész KERESZTYÉN IGAZSÁG: 89 pp. 4-17., 14 p. (2011) szkennelve
„Barth újrafelfedezése felé? A Karl Barth Kutatóintézet kiadványai” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1 pp. 69-72., 4 p. (2011) szkennelve
„A Szentírás és a hagyomány viszonyának modelljei és egy új paradigma jelentkezése” In: Simon, T. László (szerk.) Utolérnek téged a szavak: A hetvenéves Sulyok Elemér köszöntése. Pannonhalma, Magyarország: Pannonhalmi Főapátság, (2011) pp. 85-91., 7 p. szkennelve
A ’Stirring’ fogalma a 14. századi The Cloud of Unknowing című műben, és annak két magyar fordítási kísérlete In: Wöhrer, Franz; John, Bak (szerk.) British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings. Wien, Ausztria, Berlin, Németország: LIT Verlag, (2013) pp. 31-49., 19 p.; ORPHEUS NOSTER 3 pp. 168-181., 14 p. (2011) szkennelve
William Tyndale bibliafordításainak (1525, 1526, 1530, 1534) terminológiai kérdései MAGYAR TERMINOLÓGIA 4: 1 pp. 36-59., 24 p. (2011) szkennelve
„Miért rendeztük ezt a konferenciát?” In: Fabiny, T (szerk.) Hálóba kerítve: Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2011) pp. 11-14., 4 p. szkennelve
A »halálos« testvérgyűlölettől a »halálos« testvérszeretetig In: Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Hol van a te testvéred?: Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2011) pp. 183-204., 22 p. szkennelve
Az első angol protestáns mártír - John Frith (1503-1533) élete és munkássága SOLA SCRIPTURA 4 pp. 11-21., 11 p. (2011) szkennelve
„Laborczi Zoltán” In: Fabiny, Tibor (szerk.) "Serkenj fel, aki aluszol!": A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010) pp. 125-131., 7 p. szkennelve
"Serkenj fel, aki aluszol!": A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont (2010, szerk), 212 p. könyv
Az ’Atonement’ fogalma William Tyndale 1526-os angol bibliafordításában és irataiban, s ezek mai theológiai hatása In: Hubai, Péter; Majsai, Tamás (szerk.) A te könyvedbe mind ezek béirattattak: Szümposzion a Bibliáról 2009. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2010) pp. 51-65., 15 p. szkennelve
Szóra bírni az írást – újra. Irodalomkritikai és teológiai irányzatok a Biblia értelmezésében. Nyolc tanulmány. Hozzászólás és vita. Hermeneutikai Füzetek 33. Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010), 152 p. könyv
A szimbólumok elfelejtett nyelve In: Fabiny, Tibor - Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 30-38., 9 p. könyv
„Túróczy Zoltán” In: Fabiny, Tibor (szerk.) "Serkenj fel, aki aluszol!": A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010) pp. 29-67., 39 p. szkennelve
„Befogadás-adoptálás (idegenből barát, ellenségből gyermek)” VIGILIA 12 pp. 909-911., 3 p. (2010) szkennelve
„A király kilenc köntöse" CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 34 pp. 144-145., 2 p. (2010) szkennelve
„Forrás és folyó(irat)” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 16: 3-4 pp. 1-2., 2 p. (2010) szkennelve
„Hogyan segít Luther a gyakorlati biblia­olvasásban?” KERESZTYÉN IGAZSÁG: 85 pp. 5-12., 8 p. (2010) szkennelve
„Theodráma és maszkabál. Luther és Shakespeare” In: Pikli, Natália (szerk.) Kinek teszel milyen hitet: Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, (2010) pp. 125-135., 11 p. szkennelve
Ézsaiás 45, 5–8 (2009) in: Lelkipásztor, 2009/12, pp. 466–467. szkennelve
Kanyargós utakon - Őhozzá In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Irányváltás: Humán értelmiségiek megtérése. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2009) pp. 101-120., 20 p. szkennelve
A kép és a szó - a szem és a fül In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 15-29., 15 p. könyv (In: Szótörténések)
Az istenarcú ember In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 379-384., 6 p. könyv (In: Szótörténések)
A hermeneutika régi és új útjai In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 175-189., 15 p. könyv (In: Szótörténések)
Northrop Frye és a szavak rendje In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 342-348., 7 p. könyv (In: Szótörténések)
Szó - szent - teológia In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 175-254., 12 p. könyv (In: Szótörténések)
A szem mint metafora Shakespeare tragédiáiban In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 95-108., 14 p. könyv (In: Szótörténések)
Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok Budapest, Magyarország: Luther Kiadó (2009), 406 p. könyv
„Az ügynökkérdés lelki feldolgozása” THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1 pp. 15-29., 15 p. (2009) szkennelve
„Ecclesia crucis, ecclesia abscondita – Luther az egyházról” In: Korányi, András (szerk.) Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 21-30., 10 p. szkennelve
A csoda hermeneutikai megközelítésben VIGILIA 12 pp. 900-903., 4 p. (2009)
A reneszánsz Bibliája és a Biblia reneszánsza In: Vajda, Zoltán (szerk.) Kultúrán innen és túl: írások Rozsnyai Bálint tiszteletére: Within and without culture: essays in honor of Bálint Rozsnyai. Szeged, Magyarország *: JATEPress Kiadó, (2009) pp. 111-124., 14 p. szkennelve
"Az amerikai Luther-kutatás" In: Béres, Tamás; Kodácsy-Simon, Eszter; Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2008) pp. 188-197., 10 p. szkennelve
„A Biblia és a keresztény hermeneutika” LELKIPÁSZTOR 6 pp. 214-222., 9 p. (2008) szkennelve
„Luther krisztocentrikus bibliaértelmezése” KERESZTYÉN IGAZSÁG 77 pp. 6-16., 11 p. (2008) szkennelve
Fasang Árpád - A korán eltávozott értékteremtő evangélikus értelmiségi KERESZTYÉN IGAZSÁG: 78 pp. 7-8., 2 p. (2008) szkennelve
Evangéliumi keresztyénség és hitvalló mozgalmas Amerikában, és azok hatásai Európára (2008, SZOLGATÁRS: BAPTISTA LELKÉSZTÁJÉKOZTATÓ, Lelkipásztor, 2009/4, pp. 122–131.) szkennelve
Hívő megértés. Válogatott egyházi publicisztika Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont (2008), 200 p.
Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (173-1758) gondolkodásába (2008, szerk) könyv
Edwards és a bibliai tipológia In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (173-1758) gondolkodásába. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2008) pp. 116-133., 18 p. szkennelve
A Biblia éve - Érted is, amit olvasol?: az értelmezés kérdései LELKIPÁSZTOR 83: 2 pp. 12-14., 3 p. (2008) szkennelve
Tyconius hermeneutikája és ekkléziológiája In: Fehér, Bence; Könczöl, Miklós (szerk.) Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János tiszteletére. Budapest, Magyarország: Károli Egyetemi Kiadó, (2007) pp. 101-116., 16 p. szkennelve
Pax-ról - Pakson 2007 júniusában VIGILIA 72: 12 p. 895 (2007)
“József.”: Hitből hitbe. Isten megpróbált emberei. Hitből hitbe, Belmissziói segédanyag az EBBE 2006 tavaszi üléseinek bibliatanulmányai alapján (2007, pp. 38-51., 14 p.) szkennelve
Előszó. Egy házban élnek-e a keresztények? In: Fabiny, Tibor (szerk.) Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra: Hermeneutikai Füzetek 30. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2007) pp. 5-11., 7 p. szkennelve
Fabiny Tibor: Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra, HF–30, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2007, szerk.) könyv
A lelki Izsák Ábrahám kútjánál - William Tyndale Hegyi beszéd kommentárja, 1533 In: Benyik, György (szerk.) Mózes törvénye, Krisztus törvénye: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (2007) pp. 83-96., 14 p. szkennelve
A közösség mint pneumatikus valóság: Dietrich Bonhoeffer közösségfogalma LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 285-292., 8 p. (2006)
"Utószó. Eric W.Gritsch és az amerikai Luther-kutatás”. In: Eric, W Gritsch - Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2006) pp. 303-311., 9 p. szkennelve
Mi is a fundamentalizmus EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 9 p. 7 (2006) szkennelve
Közösségünk és közelmúltunk In: Fabiny, Tibor ifj (szerk.) Igazság és kiengesztelődés: Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2006) pp. 5-10., 6 p. szkennelve
Igazság és kiengesztelődés: Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (2006, szerk.), 140 p. könyv
Feljegyzések Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal egykori elnökével pp. 132-137., 6 p. (2006). | Közérdekű szkennelve
Ami változik és ami-Aki örök a Szentírásban KIS TÜKÖR: REFORMÁTUS MISSZIÓI LAP 6 pp. 3-5., 3 p. (2006) szkennelve
”A Szentírás ihletettsége”. In: Adorjáni, Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár, Románia: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, (2006) pp. 92-105., 14 p. szkennelve
Utószó - Ki (volt) Gergard O. Forde? Ki a kereszt teológusa? In: Gerhard, O Forde - Gerhard O. Forde, Ki a kereszt teológusa? Gondolatok a Heidelbergi Disputációró. Budapest, Magyarország: Magyarországi Luther Szövetség, (2005) pp. 115-125., 11 p. szkennelve
"Minden szó szerint?", "Csak szimbolikusan?" Vagy inkább: "reálisan?" In: Fabiny, Tibor (szerk.) Új teremtés hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás. Hermeneutikai Füzetek 29. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 7-14., 8 p. szkennelve
George Hunsinger: Új teremtés Hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás, HF–29, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2005, szerk.) könyv
Luther az elrejtett egyházról LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 306-309., 4 p. (2005)
Küzdelem a lutheri teológia érvényesüléséért az elmúlt másfél évtizedben KOINONIA: A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS LELKIGONDOZÓK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK TEOLÓGIAI FOLYÓIRATA 12 pp. 58-62., 5 p. (2005) szkennelve
A szív egyszerűsége VIGILIA 70: 12 p. 957 (2005)
Egy testben a kereszt által. Princetoni javaslat a keresztények egységére, HF–28. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2005, szerk) könyv
Előszó -Hermeneutika és az egyház egysége. A Princetoni javaslat magyar kiadása elé In: Carl, E Braaten; Robert, W Jenson (szerk.) Egy testben a kereszt által: Princetoni javaslat a keresztények egységére. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 5-11., 7 p. szkennelve
A rejtőzködő és kinyilatkoztató Isten In: Fabiny, Tibor (szerk.) Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2005) pp. 7-28., 22 p. szkennelve
Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek (2005, szerk.) könyv
A hatástörténeti megközelítés. A Biblia értelmezése In: Benyik, György (szerk.) A Biblia értelmezése: Nemzetközi biblikus konferencia. Szeged, Magyarország *: JATEPress Kiadó, (2005) pp. 33-50., 18 p. szkennelve
„Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században. Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez.” (recenzió, 2004) in: Irodalomtörténet, 2004/1. pp. 147–151. szkennelve
Szó és kép a Biblia Pauperumban In: Zsengellér, József (szerk.) A pergamentől a számítógépig: Szent íratok és a média régen és ma. Pápa, Magyarország: Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), (2004) pp. 31-81., 51 p. szkennelve
S. T. Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai. Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840), HF–27, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2004, szerk.) könyv
Ajánlás - Inspiráció vagy információ? Coleridge a Biblia helyes és "babonás" használatáról n: Fabiny, Tibor (szerk.) S. T. Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai. Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840). Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2004) szkennelve
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 139-151., 13 p. (2003) szkennelve
Gyógyulást az egyháznak! LELKIPÁSZTOR 78: 10 pp. 381-384., 4 p. (2003)
Vajta Vilmos teológiai munkássága az ökumenéért In: Szőllősy, Pál; Balla, Bálint (szerk.) Európa keresztútjain. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegytem 33 éve. Budapest, Magyarország: EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (2003) pp. 73-88., 16 p. szkennelve
Terray László és az Ordass-kutatás KERESZTYÉN IGAZSÁG 4 pp. 11-16., 6 p. (2003) szkennelve
“Az egyháznak újjá kell születnie." Kecskeméthy István írásai elé In: Kecskeméthy, István - Daray, Erzsébet (szerk.) Beszéljünk nyíltan: Válogatott írások. Kolozsvár, Románia: Koinónia Kiadó, (2003) pp. 5-9., 5 p. hiányzik
Keresztolvasatok - Paul Ricoeur-André Lacocque, bibliai gondolkodás CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3-4 pp. 275-279., 5 p. (2003) szkennelve
"Entosz hümon" - Isten országának forradalma és Isten népének keresztje VIGILIA 4 pp. 269-274., 6 p. (2003)
A test-metafora ereje VIGILIA 12 pp. 910-914., 5 p. (2003)
A Szentírás ihletettsége - Hogyan legyünk az Ige egyháza? A biblikus gondolkodás a hétköznapokban KAPERNAUM: A SOMOGY - ZALAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE LAPJA 42 pp. 4-9., 6 p. (2003) szkennelve
Taníts minket, Urunk! A hermeneutika és az irodalomtudomány hatása a teológiára (2003, Theologiai szemle) szkennelve
Túróczy Zoltán, az igehirdető In: Cserháti, Péter (szerk.) Isten embere. Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971), I-II.kötet. Budapest, Magyarország: Magyarországi Evangélikus Egyház, (2002) pp. 627-634., 8 p. szkennelve
Polgárkereszténység, drámai kereszténység VIGILIA 12 pp. 905-908., 4 p. (2002)
Luther szentségkritikája és szentségtana MÉRLEG: FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE 1 pp. 85-99., 15 p. (2002) szkennelve
Az Oxford -mozgalom VIGILIA 6: 67 pp. 414-422., 9 p. (2002)
„Az egyházvezetés teológiája Káldy Zoltán püspöki és díszdoktori székfoglalóinak tükrében: 1958 és 1964” PROTESTÁNS SZEMLE 2 pp. 93-102., 10 p. (2002) szkennelve
Az ajtó előtt áll - és zörget THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1-2 pp. 38-43., 6 p. (2002) szkennelve
A Szeget szeggel és keresztény értelmezése In: Bazsányi, Sándor; Horkay, Hörcher Ferenc; Lázár, Kovács Ákos; Tőzsér, Endre; Zsávolya, Zoltán (szerk.) Útjaidon: Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország: Új Ember Kiadó, (2002) pp. 353-355., 3 p. szkennelve
A kereszt és a teológiai paradigmaváltás kikerülhetetlensége In: Percze, Sándor; Szakács, Tamás; Tubán, József (szerk.) A kereszt teológiája és a lelkigondozás Magyar Luther Könyvek 9.. Budapest, Magyarország, Győr, Magyarország: Magyarországi Luther Szövetség, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, (2002) pp. 129-141., 13 p. szkennelve
A Bárány mint tipológiai szimbólum In: Kapitány, Á; Kapitány, G Jelbeszéd az életünk, 2.. Budapest, Magyarország: Osiris Kiadó, (2002) pp. 172-194., 23 p. szkennelve
Tyconius tanulmányok, HF–26, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2001, szerk.) könyv
Tyconius kettős egyházról alkotott elképzelésének ágostoni átvétele és/vagy félreértelmezése In: Fabiny, Tibor (szerk.) Tyconius tanulmányok. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-25., 21 p. szkennelve
A tanúságtevő öröksége, 100 éve született Ordass Lajos LELKIPÁSZTOR 3 pp. 82-88., 7 p. (2001) szkennelve
A „sensus literalis” hermeneutikai kérdései, HF–25, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2001, szerk.) könyv
A „sensus literalis” hermeneutikai kérdései: Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble In: Fabiny, Tibor (szerk.) A sensus literalis hermeneutikai kérdései: Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-26., 22 p. szkennelve
A megállás szimbóluma. Előadások Ordass Lajosról Budapest, Magyarország: Szerzői kiadás, 73 p. (2001) szkennelve
Teológia és irodalomtudomány (Lelkipásztor, 7-8 pp. 270-274., 5 p. (2000), THEOLOGIAI SZEMLE 1 pp. 225-229., 5 p. (2000) szkennelve
„Teológia és irodalomtudomány". LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 270-274., 5 p. (2000) szkennelve
A Macbeth és a "Gonosz " szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 9: 3 p. 139 (2000) szkennelve
Luther az egyházról: ecclesia crucis, ecclesia abscondita (2000, Theologiai szemle, pp. 225–229.) szkennelve
Katolikusok és reformátusok között In: Horváth, Pál; Tomka, Miklós; Szabó, Lajos (szerk.) „… és akik mást hisznek?”: Hívek és egyházak egymásról. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó, (2000) pp. 167-176., 10 p. szkennelve
Beoltás, CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 6: 3-4 pp. 5-9., 5 p. (2000) szkennelve
A reformáció aktualitása KERESZTYÉN IGAZSÁG 45 pp. 22-32., 11 p. (2000)
A "negyedik lila" kötet: Ordass Lajos "Válogatott írások" c. könyvéről (2000, Keresztyén igazság) szkennelve
Az értelmezéstörténet mint a hagyomány rehabilitálása a protestáns hermeneutikában In: Tallár, Ferenc (szerk.) A kereszténység és az európai tradíció. Budapest, Magyarország: Osiris Kiadó, (2001) pp. 184-203., 20 p. szkennelve
Transzparencia - Egy közös gondolat Hamvas Bélánál és Northrop Frye-nál In: Darabos, Pál (szerk.) A nevezetes névtelen. 30 éve hunyt el Hamvas Béla,. Budapest, Magyarország: Osiris Kiadó, (1999) pp. 45-49., 5 p. szkennelve
Megvakult szülők, látó gyermekek CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 5: 1-2 pp. 76-86., 11 p. (1999) szkennelve
Ajánlás- A megnémult Zakariástól pszeudo-Péter (szemtanú?)bizonyságáig In: Fabiny, Tibor (szerk.) Ulrich Körtner: Az ihletett olvasó. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1999) pp. 9-12. szkennelve
Egy elveszett nemzedék - megtalált az Isten VIGILIA 64: 12 p. 895 (1999)
Rossz ízlés vagy művészi érték? Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Fabiny, Tibor; Pál, József; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (1998) pp. 21-32., 12 p. szkennelve
Ki a teológus? - Korreferátum Nagybocskai Vilmos "A heidelbergi disputáció ökonómiai jelentősége" című előadásához LELKIPÁSZTOR 6 pp. 204-208., 5 p. (1999) szkennelve
Ecce theológus In: Vajta, Vilmos - Fabiny, Tibor (szerk.) Amíg időnk van: Válogatott írások. Basel, Svájc: EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (1998) pp. 7-19., 13 p. szkennelve
A hermeneutika elmélete: Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode. Szöveggyűjtemény Szeged, Magyarország: József Attila Tudományegyetem (JATE) (1998, szerk), 400 p. könyv
A teológus, az egyházvezető, az igehirdető és az imádkozó Ordass Lajos DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ 1 pp. 9-11., 3 p. (1998) szkennelve
Amíg időnk van: Válogatott írások Basel, Svájc: EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (1998, szerk.) szkennelve
A vajtai teológia mint a lutheránus teológia korrektívuma CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 4: 3-4 pp. 45-49., 5 p. (1998)
"A hermeneutika szolgálata és kihívása a teológia egyes tudományaiban", Lelkipásztor 12. szám, pp. 442–445. (1998) szkennelve
A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare Szeged, Magyarország *: JATEPress Kiadó (1998), 215 p. könyv
A ​keresztény hermeneutika kérdései és története I.: A prekritikai korszak: az első századtól a reformáció koráig Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont (1998), 267 p. könyv
A fiatalon elveszített protestáns értelmiségi PROTESTÁNS SZEMLE 07: 3 p. 203 (1998) szkennelve
A literális értelem és a »sensus plenior« In: Fabiny, Tibor; Lukács, Tamás (szerk.) Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1998) pp. 25-31., 7 p. szkennelve
David L. Baker: Két szövetség – egy Biblia, HF–15, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1998, szerk.) könyv
Shakespeare: Szonettek In: William, Shakespeare - Szonettek: Talentum diákkönyvtár. Budapest, Magyarország: Akkord Kiadó, (1997) p. 1 szkennelve
„Ordass Lajos és 1956” In: Konrad, Adenauer Alapítvány (szerk.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapest, Magyarország: Konrad Adenauer Alapítvány, (1997) pp. 37-44., 8 p. szkennelve
Ebeling: Luther (recenzió) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3: 1-2 pp. 104-105., 2 p. (1997)
Tyconius: Szabályok könyve, HF–12, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1997, szerk.) könyv
Az Úr teste és az ördög teste In: Tyconius - Fabiny, Tibor (szerk.) Szabályok könyve, pp. 7-15. szkennelve
A Magnificat narratív-kritikai és hatástörténeti megközelítése In: Benyik, György (szerk.) Gyermekségtörténet és mariológia: Szegedi Biblikus Konferencia. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (1997) pp. 145-166., 22 p. könyv
„Mit jelent nekem Luther 1.” LELKIPÁSZTOR 4: 124 p. 125 (1996) szkennelve
Leonard Goppelt és Rudolf Bultmann vitája a tipológiáról In: Fabiny, Tamás (szerk.) Tanítványok: Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort, aki – velünk együtt – maga is Tanítvány. Budapest, Magyarország: Evangélikus Teológiai Akadémia, (1996) pp. 119-127., 9 p. könyv
Életutak bizonyságtétele CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2: 1-2 pp. 112-114., 3 p. (1996) szkennelve
Ajánlás In: Fabiny, Tibor (szerk.) Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez, MLK-2. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1996) pp. 5-7., 3 p. könyv
Luther öröksége THEOLOGIAI SZEMLE 39: 4 pp. 229-231., 3 p. (1996) szkennelve
“Bibliai tipológia többféle értelmezésben. Rudolf Bultmann, Gerhard von Rad és Leonard Goppelt irása elé” In: Fabiny, Tibor (szerk.) Tipológia és Apokaliptika. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1996) pp. 3-14., 12 p. könyv
Vajta Vilmos, Communio. Krisztus és a szentek közössége Luther teológiájában, Magyar Luther Könyvek (MLK) 1 (1996, szerk.) könyv
Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez, MLK-2 (1996, szerk.) könyv
Tipológia és Apokaliptika, HF–11, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1996, szerk.) könyv
Ulrich Luz: Evangélium és hatástörténet, HF–8, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1996, szerk.) könyv
“Az isteni szó nyomában. Gerhard Ebeling hermeneutikájáról” In: Fabiny, Tibor (szerk.) Hermeneutikai Füzetek 7. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1995) pp. 3-8., 6 p. könyv
Northrop Frye: A Biblia igézetében, HF–4, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1995, szerk.) könyv
Gerhard Ebeling: Isten és szó, HF–7, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1995, szerk.) könyv
Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika, HF–6, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1995, szerk.) könyv
A szem és a fül - Látás és hallás hermeneutikai konfliktusa PANNONHALMI SZEMLE 1-2 pp. 39-52., 14 p. (1995) szkennelve
„Szóra bírni az írást” LELKIPÁSZTOR 6 pp. 228-231., 4 p. (1994) szkennelve
A shakespeare-i tragédia és komédia komplementaritása LÁTÓ (BUDAPEST) 3 pp. 97-105., 9 p. (1994) szkennelve
Értelmezéstörténet, mint egyháztörténet, HF–2, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1994, szerk.) könyv
Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében. Hermeneutikai Füzetek 3. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 100 old. (1994) könyv
Paradigmaváltások a bibliai hermeneutikában, Hermeneutikai Füzetek (HF) 1, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1994) könyv
Luther üzenete a ma egyházának LELKIPÁSZTOR 4 pp. 120-122., 3 p. (1992) szkennelve
„A szó hitele – és a megújulás. Levél a szerkesztőnek” LELKIPÁSZTOR 11 p. 410 (1993) szkennelve
Újrakezdés. Dokumentumok a Magyarországi Luther Szövetség életéből, Magyar Luther Füzetek (MLF) 1 (1993, szerk.) szkennelve
Brevard Childs és James Barr vitája PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 221-227., 7 p. (1993) szkennelve
„Pillanatképek Amerikáról – evangélikus szemmel” LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 247-248., 2 p. (1993) szkennelve
A szimbólumok elfelejtett nyelve (szabálytalan elmékedés): Muzslay István 70. születésnapjára IGEN: KATOLIKUS IFJÚSÁGI LAP 5: 15-16 pp. 38-40., 3 p. (1993) szkennelve
Hamlet: teljes, gondozott szöveg Budapest, Magyarország: Ikon Kiadó (1993) könyv
Ne kultuszt, hanem kultúrát - Beszámoló az első Luther-olvasótáborról (1992) szkennelve
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében VI. Mi a dekonstrukció illetve posztstrukturalizmus?” LELKIPÁSZTOR 12 pp. 395-397., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében V. Mi a narratív kritika?” LELKIPÁSZTOR 11 pp. 360-363., 4 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében IV. Mi az olvasó központú kritika!” LELKIPÁSZTOR 9 pp. 281-283., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében III. Mi a retorika-kritika?” LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 223-226., 4 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében II. Mi a kánonkritika?” LELKIPÁSZTOR 5 pp. 150-152., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében I. A „paradigmák” változása” LELKIPÁSZTOR 3 pp. 74-76., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
Isten művészete - A bibliai tipológiáról PROTESTÁNS SZEMLE 54 pp. 42-49., 8 p. (1992) szkennelve
Shakespeare-kultusz Magyarországon NAGYVILÁG 37: 3 pp. 420-421., 2 p. (1992) szkennelve
A bibliai tipológia hermeneutikai, ikonográfiai és irodalmi vonatkozásai (1992) könyv
Rehabilitálta-e az evangélikus egyház Ordass Lajost? Válasz Frenkl Róbertnek EGYHÁZ ÉS VILÁG 9 pp. 29-33., 5 p. (1991) szkennelve
Válasz Veöreös Imrének KERESZTYÉN IGAZSÁG: 12 pp. 21-29., 9 p. (1991)
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13., 3 p. (1991) szkennelve
Mit jelent…? Egyértelem, több értelem és a "sensus plenior" a Biblia interpretációjában KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 22-30., 9 p. (1991)
Létezett-e (létezik-e) harmadik egyházi út?: Szerkesztőbizottsági beszélgetés KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 4-19., 16 p. (1991)
Szerkesztői előszó KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 1-3., 3 p. (1991)
Interjú Botta István főszerkesztővel: (Kérdező: if. Fabiny Tibor) KERESZTYÉN IGAZSÁG 3: 2 pp. 31-35., 5 p. (1991)
Az inspiráció kérdésének nyelvi megközelítése KERESZTYÉN IGAZSÁG 12 pp. 7-12., 6 p. (1991) szkennelve
A bibliai tipológia hermeneutikai, ikonográfiai és irodalmi vonatkozása - Kandidátusi értekezés tézisei (1990) szkennelve
Isten beszédének alapelemei - Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet c. könyvéről KERESZTYÉN IGAZSÁG: 11 pp. 38-41., 4 p. (1991) szkennelve
Érdekeltség és szabadság. Northrop Frye halálára NAGYVILÁG 36: 12 pp. 1881-1883., 3 p. (1991) szkennelve
„Ordass Lajos életpéldájának etikai konzekvenciái a magyar evangélikus egyházban” EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13., 3 p. (1991) szkennelve
Figura és betöltődés: A tipológiai gondolkodásmódról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 20-27., 8 p. (1991)
„A ’posztkritika’ esélyei. ’Kritika’ vagy ’értelmezés’ a Shakespeare-művek egyetemi oktatásában? In: Bernáth, Árpád (szerk.) Studia Poetica. Szeged, Magyarország: József Attila Tudományegyetem (JATE), (1990) pp. 251-262., 12 p. szkennelve
Az igazság ordasainak csörtetése?: Nyílt levél Csepregi Zoltánnak KERESZTYÉN IGAZSÁG: 7 (1990) pp. 43-45.
„A szólító szavak gramatikája” (Hamvas Béla: Scientia Sacra). NAGYVILÁG 11 pp. 170-174., 5 p. (1989) szkennelve
A megállás szimbóluma, Keresztyén igazság (2018), KERESZTYÉN IGAZSÁG: 1-2 pp. 15-30., 16 p. (1989)
Számszimbolika a Lóvátett lovagokban In: Fabiny, Tibor; Geher, István (szerk.) Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet: a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa. Budapest, Magyarország: MTA Modern Filológiai Társaság, (1988) pp. 85-100., 16 p. szkennelve
„Northrop Frye és a mítoszkritika” HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 173-180., 8 p. (1988)
Cs. Szabó László: Shakespeare, JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 31: 7 pp. 757-758., 2 p. (1988) szkennelve
Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet: a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa Budapest, Magyarország: MTA Modern Filológiai Társaság (1988, szerk.), 355 p. könyv
Előkép és beteljesülés: A tipológiai szimbolizmus a hermeneutika tükrében In: A tipológiai szimbolizmus. Szeged, Magyarország: József Attila Tudományegyetem (JATE), (1988) pp. 5-24., 20 p. könyv
A tipológiai szimbolizmus: Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből Szeged, Magyarország: JATE BTK (1988), 417 p. könyv
Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 166-173., 8 p. (1988)
Rossz ízlés vagy művészi érték?: Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Pál, József; Fabiny, Tibor; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (1987) pp. 21-40., 20 p. szkennelve
A hermeneutika elmélet Szeged, Magyarország: JATE BTK (1987, szerk.) könyv
Pál, József (szerk.) ; Fabiny, Tibor (szerk.) ; Szőnyi, György Endre (szerk.). A reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó (1987), 270 p. könyv
Eric W. Gritsch: Lutheranizmus, MLK-7 (1987, szerk.) könyv
A képi nyelv jelentősége a Szentírás értelmezésében (1986, Lelkipásztor 1986/9. pp. 539–547.) szkennelve
Hamvas Béla: "A világválság" (1984) in: Diakonia, 1984/1. sz. pp. 90–91. szkennelve
Ó, az én próféta lelkem! A Hamlet mint a látás költészete (1984, Diakonia 1984/1.) pp. 132–41. szkennelve
Bacon és Donne: Esszé vagy meditáció (1983, Diakonia) pp. 55-58.
Az erdélyi unitáriusok angol kapcsolatai a XVI. századtól a XIX. század végéig (1982) doktori értekezés
A vágyak esszéi: Bretter György: Párbeszéd a vágyakkal (1980, Új írás) szkennelve
Az eszmetörténet módszertani kérdései (1978, ELTE TDK Évkönyv, ELTE TDK Híradó) pp. 133–91. szkennelve