SZKENNELT CIKKEK – MAGYAR

Túl a literalizmuson és a liberalizmuson. A teológiai hermeneutika keskeny útja. In: Lelkipásztor (97). 2022/8-9, 327-332.
A “halálos” testvérgyűlölettől a “halálos” testvérszeretetig
Bosszú, vagy megbocsátás
A kard és a kereszt
Egyház és állam
Nyelv, jelentés és igazság a Bibliában
Dante és Milton figurális szimbolizmusa
Szakrális nyelv – hogyan fordítsuk? William Tyndale “agape”-fordítása és az anglikán terminológia magyarítása
Kicsoda Ő? Carl E. Braaten és a “jézuológia” klasszikus keresztény bírálata, Lelkipásztor 95. évf. 2020/6., pp. 202-207.
Intertextualitás, allúzió, teológiai értelmezés, visszafelé olvasás. Bevezetés Hays könyvének olvasásához, Lelkipásztor 95. évf. 2020/4., pp. 131-137.
A bölcsességi bibliaolvasás evangélikus hagyománya és az új törekvések,  VIGILIA 83 : 3 pp. 171-181. , 11 p. (2018)
A megállás szimbóluma,  LELKIPÁSZTOR 93 : 8-9 pp. 282-290. , 9 p. (2018)
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi teológus In: Fabiny, Tibor (szerk.) A lutheri reformáció 500 éves öröksége. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2018) pp. 93-121. , 29 p.
Reformáció és ökumenikus párbeszéd. Teológiai tanulmányok VIGILIA 83 : 9 pp. 710-712. , 3 p. (2018)
Ordass Lajos, a mártírsorsú, misztikus lutheránus püspök (1901-1978),  VIGILIA 83 : 8 pp. 627-630. , 4 p. (2018)
„Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban” In: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében : 400 éves jubileum
Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó, (2017) pp. 109-126. , 15 p.
A Lonely Lutheran Mystic During Communism: A Spiritual Heritage of Bishop Lajos Ordass (1901-1978) In: Vassányi, Miklós; Sepsi, Enikő; Daróczi, Anikó (szerk.) The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition
Cham (Svájc), Svájc : Springer International Publishing, (2017) pp. 247-254. , 8 p.
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi diák  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXIII : 3-4 pp. 25-46. , 21 p. (2017)
“Hercules Germanicus”: Luther Márton, Felelősség az egyházért  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 23 : 3-4 pp. 133-138. , 6 p. (2017)
Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete  VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE : 3 pp. 51-71. , 20 p. (2017)
Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó (2017) , 260 p.
„A szabadságról – miltoni hangszerelésben” In: Sepsi, Enikő; Tóth, Sára (szerk.) Mellékzörej : írások Visky András hatvanadik születésnapjára. Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2017) pp. 261-274. , 14 p.
Luther és Hamlet, a wittenbergi diák  BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25 : 5 pp. 58-72. , 14 p. (2017)
Áldozat volt-e Jézus Krisztus halála? In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből
Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 107-121. , 15 p.
Literálisan vagy figuratívan? Morus Tamás és John Frith úrvacsora-vitájának (1532-1533) hermeneutikai alapjai In: Zsengellér, József; Kodácsy, Tamás; Ablonczy, Tamás (szerk.) Felelet a Mondolatra : Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest, Magyarország : Pápai református Teológiai Akadémia, Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2016) pp. 137-156. , 20 p.
Két nyelv, négy perspektíva, egy identitás – A “visszafelé történő olvasás”, a drámai narratíva és a figurális krisztológia In: Sepsi, Enikő; Deres, Kornélia; Czeglédy, Anita; Szummer, Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás : A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. Budapest, Magyarország : L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, (2016) pp. 58-82. , 25 p.
Luther igehirdetései  KERESZTYÉN IGAZSÁG 111 : 3 pp. 5-17. , 13 p. (2016)
Az igehirdető Luther  LELKIPÁSZTOR 91 : 7 pp. 242-249. , 8 p. (2016)
„Színek, szövetek, szimbólumok. Vízzel és fonállal: Lieber Éva festő és iparművész kiállítása”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXI : 2 pp. 81-84. , 4 p. (2015)
Értelmiség és bölcsesség  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2 pp. 1-2. , 2 p. (2015)
Mártírium mint szó és tett William Tyndale életében és halálában In: Fazakas, Gergely Tamás; Imre, Mihály; Száraz, Orsolya (szerk.) Mártírium és emlékezet : Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó, (2015) pp. 15-29. , 15 p.
„Megpiszkáló. Tóth Sára: Táncol a por. Írások a hitről, spiritualitásról, kultúráról”  VIGILIA 80 : 10 pp. 787-789. , 3 p. (2015)
A filológia és a kritika együttes szolgálata. Ruttkay Shakespeare-kritikái a nyolcvanas években In: Dávidházi, Péter; Komáromy, Zsolt (szerk.) Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal : Egy rejtőzködő életmű újraolvasása. Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó, (2015) pp. 81-90. , 10 p.
“The Figure of Twynnes” A Hamlet hendiadiszei, magyar fordításuk (Arany János és Nádasdy Ádám) és a kettőzések dramaturgiai szerepe n: Paraizs, Júlia (szerk.) „Eszedbe jus­sak” : Tanulmányok Arany János Hamletfordításáról. Budapest, Magyarország : Reciti Kiadó, (2015) pp. 191-217. , 27 p.
Tipológia (figuralizmus) a Bibliában és az irodalomban In: Papp, Sándor; Szitár, Katalin; Kovács, Gábor (szerk.) A tudomány kultúrája : Tanulmányok a Pannon Egyetem Irodalom- és kultúratudományi Műhelyéből. Veszprém, Magyarország : Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, (2014) pp. 85-135. , 51 p.
William Tyndale, “az angol Luther” élete és mártíriuma (2014) in: Keresztyén Igazság, Új folyam 103. szám, 2014/3, 21–40.
„A Temze partjától a Duna-partig – Shakespeare mindenkié” (2014) in: Evangélikus Élet, 79. évfolyam, 20. szám, 2014. 10.
Sámson haja előbb- utóbb mindig nőni kezd – Shakespeare és a vallás  SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA 2. : 6. pp. 11-26. , 16 p. (2014)https://nemzetiszinhaz.hu/uploads/files/folyoirat/szcenarium_II_6.pdf
A drámai kezdetek – Anglikanizmus In: Fabiny, Tibor; Faludy, Alexander (szerk.) Az anglikán kereszténység évszázadai. : A történelmi és a teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-36. , 23 p.
Az anglikanizmus kezdetei: a 16. század  LELKIPÁSZTOR 4 pp. 122-130. , 9 p. (2014)
Az 51. zsoltár hatástörténete és annak egy mai aktualitásáról In: Hubai, Péter (szerk.) Bűn-vallás és kegyelem : Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2014) pp. 74-103. , 30 p.
Felebarát vagy embertárs – gerjedező vagy lángoló szív? In: Fabiny, Tibor; Pecsuk, Ottó; Zsengellér, József (szerk.) Felebarát vagy embertárs : Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-16. , 3 p.
Hetvened vasárnap – 1Móz 22,1-13 (2014) in: Lelkipásztor, 89. évf. 2014/2, 64–68.
„Galambszelídség és kígyóravaszság. Emlékezés Eric W. Gritsch amerikai Luther-kutató munkásságára” EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 78 : 6 p. 10 (2013)
„Gritsch professzor magnum opusa. Isten udvari bolondja” (recenzió, 2013) in: Evangélikus Élet, 78. évfolyam, 6. szám, 2013, p. 11.
„A kritikaelmélet univerzuma. Tóth Sára: A képzelet másik oldala (Irodalom és vallás Northrop Frye életművében)”  PANNONHALMI SZEMLE 21 : 1 pp. 109-113. , 5 p. (2013)
„Az esztétikum és az etikum összeütközése. Hermann Broch: Vergilius halála” In: Farkas, Ákos; Simonkay, Zsuzsanna; Vesztergom, Janina (szerk.) Whack fol the dah : írások Takács Ferenc 65. születésnapjára : writings for Ferenc Takács on his 65th birthday. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, (2013) pp. 397-402. , 6 p.
A katolikus Luther In: Hörcher, Ferenc (szerk.) Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből 1450-1650
Budapest, Magyarország : L’Harmattan Kiadó, (2013) pp. 37-59. , 22 p.
„Bod Péter bibliai tipológiai és emblematikai Magyar Leksionja (1746)” In: Gudor, Botond; Kurucz, György; Sepsi, Enikő (szerk.) Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában : A nagyenyedi és magyarigeni “Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2-3.). Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2012) pp. 210-239. , 30 p.
Luther az 51. zsoltárról  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 95 pp. 20-33. , 14 p. (2012)
„Képiség és szóbeliség a hermeneutika szempontjából” In: Babits, Antal (szerk.) Az arany középkor : Zsidók, muszlimok, keresztények. Budapest, Magyarország : Logos Kiadó, (2012) pp. 239-250. , 12 p.
„Uralkodónak szánt tükör. Luther Magnificat-kommentárja” (2012) in: Credo, XVIII. évf. 2012/3–4, 26–33.
„Szabadon, sóként a világban. Aktuális töprengés lutheránus szemmel”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 18 pp. 1-2. , 2 p. (2012)
John Frith (1503-1533) vitája és mártíromsága  STUDIA LITTERARIA 3-4 pp. 55-83. , 29 p. (2012)
„Teológiai reflexiók az úrvacsoráról Luther írásai alapján”  LELKIPÁSZTOR 12 pp. 449-454. , 6 p. (2011)
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 2. (befejező) rész  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 90 pp. 8-23. , 16 p. (2011)
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 1. rész  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 89 pp. 4-17. , 14 p. (2011)
„Barth újrafelfedezése felé? A Karl Barth Kutatóintézet kiadványai”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1 pp. 69-72. , 4 p. (2011)
„A Szentírás és a hagyomány viszonyának modelljei és egy új paradigma jelentkezése” In: Simon, T. László (szerk.) Utolérnek téged a szavak : A hetvenéves Sulyok Elemér köszöntése. Pannonhalma, Magyarország : Pannonhalmi Főapátság, (2011) pp. 85-91. , 7 p.
A ’Stirring’ fogalma a 14. századi The Cloud of Unknowing című műben, és annak két magyar fordítási kísérlete In: Wöhrer, Franz; John, Bak (szerk.) British Literature and Spirituality : Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings
Wien, Ausztria, Berlin, Németország : LIT Verlag, (2013) pp. 31-49. , 19 p.;  ORPHEUS NOSTER 3 pp. 168-181. , 14 p. (2011)
William Tyndale bibliafordításainak (1525, 1526, 1530, 1534) terminológiai kérdései  MAGYAR TERMINOLÓGIA 4 : 1 pp. 36-59. , 24 p. (2011)
„Miért rendeztük ezt a konferenciát?” In: Fabiny, T (szerk.) Hálóba kerítve : Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2011) pp. 11-14. , 4 p.
A »halálos« testvérgyűlölettől a »halálos« testvérszeretetig In: Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Hol van a te testvéred? : Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2011) pp. 183-204. , 22 p.
Az első angol protestáns mártír – John Frith (1503-1533) élete és munkássága  SOLA SCRIPTURA 4 pp. 11-21. , 11 p. (2011)
„Laborczi Zoltán” In: Fabiny, Tibor (szerk.) “Serkenj fel, aki aluszol!” : A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században. Budapest, Magyarország : Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010) pp. 125-131. , 7 p.
Az ’Atonement’ fogalma William Tyndale 1526-os angol bibliafordításában és irataiban, s ezek mai theológiai hatása In: Hubai, Péter; Majsai, Tamás (szerk.) A te könyvedbe mind ezek béirattattak : Szümposzion a Bibliáról 2009. Budapest, Magyarország : Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2010) pp. 51-65. , 15 p.
„Befogadás-adoptálás (idegenből barát, ellenségből gyermek)”  VIGILIA 12 pp. 909-911. , 3 p. (2010)
„A király kilenc köntöse”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 34 pp. 144-145. , 2 p. (2010)
„Forrás és folyó(irat)”  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 16 : 3-4 pp. 1-2. , 2 p. (2010)
„Hogyan segít Luther a gyakorlati biblia­olvasásban?”  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 85 pp. 5-12. , 8 p. (2010)
„Theodráma és maszkabál. Luther és Shakespeare” In: Pikli, Natália (szerk.) Kinek teszel milyen hitet : Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország : ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, (2010) pp. 125-135. , 11 p.
Ézsaiás 45, 5–8 (2009)  in: Lelkipásztor, 2009/12, pp. 466–467.
Kanyargós utakon – Őhozzá In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Irányváltás : Humán értelmiségiek megtérése. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2009) pp. 101-120. , 20 p.
„Az ügynökkérdés lelki feldolgozása” THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1 pp. 15-29. , 15 p. (2009)
„Ecclesia crucis, ecclesia abscondita – Luther az egyházról” In: Korányi, András (szerk.) Megújulás és megmaradás : Fabiny Tibor-emlékkönyv. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2009) pp. 21-30. , 10 p.
A csoda hermeneutikai megközelítésben  VIGILIA 12 pp. 900-903. , 4 p. (2009)
A reneszánsz Bibliája és a Biblia reneszánsza In: Vajda, Zoltán (szerk.) Kultúrán innen és túl : írások Rozsnyai Bálint tiszteletére : Within and without culture : essays in honor of Bálint Rozsnyai. Szeged, Magyarország * : JATEPress Kiadó, (2009) pp. 111-124. , 14 p.
“Az amerikai Luther-kutatás” In: Béres, Tamás; Kodácsy-Simon, Eszter; Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2008) pp. 188-197. , 10 p.
„A Biblia és a keresztény hermeneutika”  LELKIPÁSZTOR 6 pp. 214-222. , 9 p. (2008)
„Luther krisztocentrikus bibliaértelmezése”  KERESZTYÉN IGAZSÁG 77 pp. 6-16. , 11 p. (2008)
Evangéliumi keresztyénség és hitvalló mozgalmas Amerikában, és azok hatásai Európára (2008, SZOLGATÁRS: BAPTISTA LELKÉSZTÁJÉKOZTATÓ, Lelkipásztor, 2009/4, pp. 122–131.)
Edwards és a bibliai tipológia In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (173-1758) gondolkodásába. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2008) pp. 116-133. , 18 p.
A Biblia éve – Érted is, amit olvasol?: az értelmezés kérdései  LELKIPÁSZTOR 83 : 2 pp. 12-14. , 3 p. (2008)
Tyconius hermeneutikája és ekkléziológiája In: Fehér, Bence; Könczöl, Miklós (szerk.) Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János tiszteletére. Budapest, Magyarország : Károli Egyetemi Kiadó, (2007) pp. 101-116. , 16 p.
Pax-ról – Pakson 2007 júniusában  VIGILIA 72 : 12 p. 895 (2007)
“József.”: Hitből hitbe. Isten megpróbált emberei. Hitből hitbe, Belmissziói segédanyag az EBBE 2006 tavaszi üléseinek bibliatanulmányai alapján  (2007, pp. 38-51. , 14 p.)
A lelki Izsák Ábrahám kútjánál – William Tyndale Hegyi beszéd kommentárja, 1533 In: Benyik, György (szerk.) Mózes törvénye, Krisztus törvénye : Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (2007) pp. 83-96. , 14 p.
A közösség mint pneumatikus valóság: Dietrich Bonhoeffer közösségfogalma  LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 285-292. , 8 p. (2006)
“Utószó. Eric W.Gritsch és az amerikai Luther-kutatás” In: Eric, W Gritsch – Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. Budapest, Magyarország : Luther Kiadó, (2006) pp. 303-311. , 9 p.
Közösségünk és közelmúltunk In: Fabiny, Tibor ifj (szerk.) Igazság és kiengesztelődés : Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései. Budapest, Magyarország : Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2006) pp. 5-10. , 6 p.
Feljegyzések Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal egykori elnökével  pp. 132-137. , 6 p. (2006)
Ami változik és ami-Aki örök a Szentírásban KIS TÜKÖR: REFORMÁTUS MISSZIÓI LAP 6 pp. 3-5. , 3 p. (2006)
”A Szentírás ihletettsége” In: Adorjáni, Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár, Románia : Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, (2006) pp. 92-105. , 14 p.
Utószó – Ki (volt) Gergard O. Forde? Ki a kereszt teológusa? In: Gerhard, O Forde – Gerhard O. Forde, Ki a kereszt teológusa? Gondolatok a Heidelbergi Disputációró. Budapest, Magyarország : Magyarországi Luther Szövetség, (2005) pp. 115-125. , 11 p.
“Minden szó szerint?”, “Csak szimbolikusan?” Vagy inkább: “reálisan?” In: Fabiny, Tibor (szerk.) Új teremtés hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás. Hermeneutikai Füzetek 29. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 7-14. , 8 p.
Luther az elrejtett egyházról  LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 306-309. , 4 p. (2005)
Küzdelem a lutheri teológia érvényesüléséért az elmúlt másfél évtizedben KOINONIA: A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS LELKIGONDOZÓK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK TEOLÓGIAI FOLYÓIRATA 12 pp. 58-62. , 5 p. (2005)
A szív egyszerűsége  VIGILIA 70 : 12 p. 957 (2005)
Előszó -Hermeneutika és az egyház egysége. A Princetoni javaslat magyar kiadása elé In: Carl, E Braaten; Robert, W Jenson (szerk.) Egy testben a kereszt által : Princetoni javaslat a keresztények egységére. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 5-11. , 7 p.
A rejtőzködő és kinyilatkoztató Isten In: Fabiny, Tibor (szerk.) Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek. Budapest, Magyarország : Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2005) pp. 7-28. , 22 p.
A hatástörténeti megközelítés. A Biblia értelmezése In: Benyik, György (szerk.) A Biblia értelmezése : Nemzetközi biblikus konferencia. Szeged, Magyarország * : JATEPress Kiadó, (2005) pp. 33-50. , 18 p.
Ki a kereszt teológusa?: Gondolatok Luther Heidelbergi Disputációjáról (2005, szerk.)
„Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században. Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez.” (recenzió, 2004)  in: Irodalomtörténet, 2004/1. pp. 147–151.
Szó és kép a Biblia Pauperumban In: Zsengellér, József (szerk.) A pergamentől a számítógépig : Szent íratok és a média régen és ma. Pápa, Magyarország : Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), (2004) pp. 31-81. , 51 p.
Ajánlás – Inspiráció vagy információ? Coleridge a Biblia helyes és “babonás” használatáról n: Fabiny, Tibor (szerk.) S.T.Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai.Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840). Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2004)
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 139-151. , 13 p. (2003)
Gyógyulást az egyháznak!  LELKIPÁSZTOR 78 : 10 pp. 381-384. , 4 p. (2003)
Vajta Vilmos teológiai munkássága az ökumenéért In: Szőllősy, Pál; Balla, Bálint (szerk.) Európa keresztútjain. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegytem 33 éve. Budapest, Magyarország : EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (2003) pp. 73-88. , 16 p.
Terray László és az Ordass-kutatás  KERESZTYÉN IGAZSÁG 4 pp. 11-16. , 6 p. (2003)
Keresztolvasatok – Paul Ricoeur-André Lacocque, bibliai gondolkodás  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3-4 pp. 275-279. , 5 p. (2003)
“Entosz hümon” – Isten országának forradalma és Isten népének keresztje  VIGILIA 4 pp. 269-274. , 6 p. (2003)
A test-metafora ereje  VIGILIA 12 pp. 910-914. , 5 p. (2003)
Taníts minket, Urunk! A hermeneutika és az irodalomtudomány hatása a teológiára (2003, Theologiai szemle)
Túróczy Zoltán, az igehirdető In: Cserháti, Péter (szerk.) Isten embere. Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971), I-II. kötet. Budapest, Magyarország : Magyarországi Evangélikus Egyház, (2002) pp. 627-634. , 8 p.
Polgárkereszténység, drámai kereszténység  VIGILIA 12 pp. 905-908. , 4 p. (2002)
Luther szentségkritikája és szentségtana  MÉRLEG: FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE 1 pp. 85-99. , 15 p. (2002)
Az Oxford -mozgalom  VIGILIA 6 : 67 pp. 414-422. , 9 p. (2002)
„Az egyházvezetés teológiája Káldy Zoltán püspöki és díszdoktori székfoglalóinak tükrében: 1958 és 1964”  PROTESTÁNS SZEMLE 2 pp. 93-102. , 10 p. (2002)
Az ajtó előtt áll – és zörget THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1-2 pp. 38-43. , 6 p. (2002)
A Szeget szeggel és keresztény értelmezése In: Bazsányi, Sándor; Horkay, Hörcher Ferenc; Lázár, Kovács Ákos; Tőzsér, Endre; Zsávolya, Zoltán (szerk.) Útjaidon : Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára
Budapest, Magyarország : Új Ember Kiadó, (2002) pp. 353-355. , 3 p.
A kereszt és a teológiai paradigmaváltás kikerülhetetlensége In: Percze, Sándor; Szakács, Tamás; Tubán, József (szerk.) A kereszt teológiája és a lelkigondozás Magyar Luther Könyvek 9. Budapest, Magyarország, Győr, Magyarország : Magyarországi Luther Szövetség, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, (2002) pp. 129-141. , 13 p.
A Bárány mint tipológiai szimbólum In: Kapitány, Á; Kapitány, G Jelbeszéd az életünk, 2. Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (2002) pp. 172-194. , 23 p.
Tyconius kettős egyházról alkotott elképzelésének ágostoni átvétele és/vagy félreértelmezése In: Fabiny, Tibor (szerk.) Tyconius tanulmányok
Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-25. , 21 p.
A tanúságtevő öröksége, 100 éve született Ordass Lajos  LELKIPÁSZTOR 3 pp. 82-88. , 7 p. (2001)
A „sensus literalis” hermeneutikai kérdései: Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble In: Fabiny, Tibor (szerk.) A sensus literalis hermeneutikai kérdései : Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble
Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-26. , 22 p.
A megállás szimbóluma. Előadások Ordass Lajosról Budapest, Magyarország : Szerzői kiadás, 73 p. (2001)
Teológia és irodalomtudomány (Lelkipásztor, 7-8 pp. 270-274. , 5 p. (2000), THEOLOGIAI SZEMLE 1 pp. 225-229. , 5 p. (2000)
„Teológia és irodalomtudomány” LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 270-274. , 5 p. (2000)
A Macbeth és a “Gonosz ” szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 9 : 3 p. 139 (2000)
Luther az egyházról: ecclesia crucis, ecclesia abscondita (2000, Theologiai szemle,  pp. 225–229.)
Katolikusok és reformátusok között In: Horváth, Pál; Tomka, Miklós; Szabó, Lajos (szerk.) „… és akik mást hisznek?” : Hívek és egyházak egymásról. Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó, (2000) pp. 167-176. , 10 p.
Beoltás, CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 6 : 3-4 pp. 5-9. , 5 p. (2000)
A reformáció aktualitása  KERESZTYÉN IGAZSÁG 45 pp. 22-32. , 11 p. (2000)
A “negyedik lila” kötet : Ordass Lajos “Válogatott írások” c. könyvéről (2000, Keresztyén igazság)
Az értelmezéstörténet mint a hagyomány rehabilitálása a protestáns hermeneutikában In: Tallár, Ferenc (szerk.) A kereszténység és az európai tradíció. Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (2001) pp. 184-203. , 20 p.
Transzparencia – Egy közös gondolat Hamvas Bélánál és Northrop Frye-nál In: Darabos, Pál (szerk.) A nevezetes névtelen. 30 éve hunyt el Hamvas Béla. Budapest, Magyarország : Osiris Kiadó, (1999) pp. 45-49. , 5 p.
Megvakult szülők, látó gyermekek  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 5 : 1-2 pp. 76-86. , 11 p. (1999)
Ajánlás- A megnémult Zakariástól pszeudo-Péter (szemtanú?)bizonyságáig In: Fabiny, Tibor (szerk.) Ulrich Körtner: Az ihletett olvasó. Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (1999) pp. 9-12.
Egy elveszett nemzedék – megtalált az Isten  VIGILIA 64 : 12 p. 895 (1999)
Rossz ízlés vagy művészi érték? Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Fabiny, Tibor; Pál, József; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (1998) pp. 21-32. , 12 p.
Ki a teológus? – Korreferátum Nagybocskai Vilmos “A heidelbergi disputáció ökonómiai jelentősége” című előadásához  LELKIPÁSZTOR 6 pp. 204-208. , 5 p. (1999)
Ecce theológus In: Vajta, Vilmos – Fabiny, Tibor (szerk.) Amíg időnk van : Válogatott írások. Basel, Svájc : EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (1998) pp. 7-19. , 13 p.
A teológus, az egyházvezető, az igehirdető és az imádkozó Ordass Lajos DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ 1 pp. 9-11. , 3 p. (1998)
A vajtai teológia mint a lutheránus teológia korrektívuma  CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 4 : 3-4 pp. 45-49. , 5 p. (1998)
“A hermeneutika szolgálata és kihívása a teológia egyes tudományaiban”, Lelkipásztor 12. szám, pp. 442–445. (1998)
A literális értelem és a »sensus plenior« In: Fabiny, Tibor; Lukács, Tamás (szerk.) Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika
Budapest, Magyarország : Hermeneutikai Kutatóközpont, (1998) pp. 25-31. , 7 p.
Shakespeare: Szonettek In: William, Shakespeare – Szonettek : Talentum diákkönyvtár. Budapest, Magyarország : Akkord Kiadó, (1997) p. 1
„Ordass Lajos és 1956” In: Konrad, Adenauer Alapítvány (szerk.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapest, Magyarország : Konrad Adenauer Alapítvány, (1997) pp. 37-44. , 8 p.
Az Úr teste és az ördög teste In: Tyconius – Fabiny, Tibor (szerk.) Szabályok könyve,  pp. 7-15.
„Mit jelent nekem Luther 1.”  LELKIPÁSZTOR 4 : 124 p. 125 (1996)
Luther öröksége  THEOLOGIAI SZEMLE 39 : 4 pp. 229-231. , 3 p. (1996)
A szem és a fül – Látás és hallás hermeneutikai konfliktusa  PANNONHALMI SZEMLE 1-2 pp. 39-52. , 14 p. (1995)
„Szóra bírni az írást”  LELKIPÁSZTOR 6 pp. 228-231. , 4 p. (1994)
A shakespeare-i tragédia és komédia komplementaritása LÁTÓ (BUDAPEST) 3 pp. 97-105. , 9 p. (1994)
Luther üzenete a ma egyházának  LELKIPÁSZTOR 4 pp. 120-122. , 3 p. (1992)
„A szó hitele – és a megújulás. Levél a szerkesztőnek”  LELKIPÁSZTOR 11 p. 410 (1993)
Brevard Childs és James Barr vitája  PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 221-227. , 7 p. (1993)
„Pillanatképek Amerikáról – evangélikus szemmel”  LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 247-248. , 2 p. (1993)
A szimbólumok elfelejtett nyelve (szabálytalan elmékedés): Muzslay István 70. születésnapjára IGEN: KATOLIKUS IFJÚSÁGI LAP 5 : 15-16 pp. 38-40. , 3 p. (1993)
Ne kultuszt, hanem kultúrát – Beszámoló az első Luther-olvasótáborról (1992)
Isten művészete – A bibliai tipológiáról  PROTESTÁNS SZEMLE 54 pp. 42-49. , 8 p. (1992)
Shakespeare-kultusz Magyarországon  NAGYVILÁG 37 : 3 pp. 420-421. , 2 p. (1992)
Rehabilitálta-e az evangélikus egyház Ordass Lajost? Válasz Frenkl Róbertnek EGYHÁZ ÉS VILÁG 9 pp. 29-33. , 5 p. (1991)
Válasz Veöreös Imrének  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 12 pp. 21-29. , 9 p. (1991)
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13. , 3 p. (1991)
Mit jelent…? Egyértelem, több értelem és a “sensus plenior” a Biblia interpretációjában  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 10 pp. 22-30. , 9 p. (1991)
Létezett-e (létezik-e) harmadik egyházi út? : Szerkesztőbizottsági beszélgetés  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 9 pp. 4-19. , 16 p. (1991)
Szerkesztői előszó  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 10 pp. 1-3. , 3 p. (1991)
Interjú Botta István főszerkesztővel: (Kérdező: if. Fabiny Tibor)  KERESZTYÉN IGAZSÁG 3 : 2 pp. 31-35. , 5 p. (1991)
Az inspiráció kérdésének nyelvi megközelítése  KERESZTYÉN IGAZSÁG 12 pp. 7-12. , 6 p. (1991)
A bibliai tipológia hermeneutikai, ikonográfiai és irodalmi vonatkozása – Kandidátusi értekezés tézisei (1990)
Isten beszédének alapelemei – Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet c. könyvéről  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 11 pp. 38-41. , 4 p. (1991)
Érdekeltség és szabadság. Northrop Frye halálára  NAGYVILÁG 36 : 12 pp. 1881-1883. , 3 p. (1991)
„Ordass Lajos életpéldájának etikai konzekvenciái a magyar evangélikus egyházban” EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13. , 3 p. (1991)
Figura és betöltődés : A tipológiai gondolkodásmódról  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 9 pp. 20-27. , 8 p. (1991)
„A ’posztkritika’ esélyei. ’Kritika’ vagy ’értelmezés’ a Shakespeare-művek egyetemi oktatásában? In: Bernáth, Árpád (szerk.) Studia Poetica. Szeged, Magyarország : József Attila Tudományegyetem (JATE), (1990) pp. 251-262. , 12 p.
Az igazság ordasainak csörtetése? : Nyílt levél Csepregi Zoltánnak  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 7 (1990) pp. 43-45.
„A szólító szavak gramatikája” (Hamvas Béla: Scientia Sacra). NAGYVILÁG 11 pp. 170-174. , 5 p. (1989)
„A megállás szimbóluma” (Olvasónapló: Ordass Lajos :Önéletrajzi írások). KERESZTYÉN IGAZSÁG 6 pp. 5-30. , 26 p. (1989)
A megállás szimbóluma, Keresztyén igazság (2018),  KERESZTYÉN IGAZSÁG : 1-2 pp. 15-30. , 16 p. (1989)
Számszimbolika a Lóvátett lovagokban In: Fabiny, Tibor; Geher, István (szerk.) Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet : a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa. Budapest, Magyarország : MTA Modern Filológiai Társaság, (1988) pp. 85-100. , 16 p.
Northrop Frye és a mítoszkritika. HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34 pp. 314-316. , 3 p. (1988)
„Northrop Frye és a mítoszkritika”  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34 : 1-2 pp. 173-180. , 8 p. (1988)
Cs. Szabó László: Shakespeare,  JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 31 : 7 pp. 757-758. , 2 p. (1988)
Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból  HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34 : 1-2 pp. 166-173. , 8 p. (1988)
Rossz ízlés vagy művészi érték?: Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Pál, József; Fabiny, Tibor; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus : Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország : JATEPress Kiadó, (1987) pp. 21-40. , 20 p.
A képi nyelv jelentősége a Szentírás értelmezésében (1986, Lelkipásztor 1986/9. pp. 539–547.)
Hamvas Béla: “A világválság” (1984) in: Diakonia, 1984/1. sz. pp. 90–91.
Ó, az én próféta lelkem! A Hamlet mint a látás költészete (1984, Diakonia 1984/1.) pp. 132–41.
Bacon és Donne: Esszé vagy meditáció (1983, Diakonia) pp. 55-58.
A vágyak esszéi: Bretter György: Párbeszéd a vágyakkal (1980, Új írás)
Az eszmetörténet módszertani kérdései (1978, ELTE TDK Évkönyv, ELTE TDK Híradó) pp. 133–91.