ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι (ApCsel, 10,26)
Homo is a common name to all men (WS)
Nos sumus poiema Dei. Ipse Poeta est (ML)

FABINY TIBOR

IRODALOMTÖRTÉNÉSZ ÉS VILÁGI TEOLÓGUS

SZEMÉLYES HONLAPJA

Fabiny Tibor

Üdvözlöm a honlapomon!

FABINY TIBOR

Az angol irodalomtörténet és a hermeneutika tanára
Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
Anglisztika Intézet. egyetemi tanár
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Országos Doktori Tanács (ODT)
Hermeneutikai Kutatóközpont (HKK) vezető

Megjelent!

Érdeklődni lehet: L’Harmattan Könyvkiadó, 1053 Bp. Kossuth L. u. 14-16. Tel: 06-1-267-5979, vagy Hermeneutikai Kutatóközpont, 1091 Bp. Kálvin tér 9. [email protected] (06-20-391-3711)

Eretnekek, vagy mártírok?
YOUTUBE LINKEK:
Az Isten maszkjai bemutatója: 2021 06 18
Vitanap a Biblia értelmezéséről 2022 06 02
Kötőszó fórum Boyd könyvéről
Shakespeare-ről:
Beszélgetés Jelenits Istvánnal és Szűcs ferenccel a refromációról:
Beszélgetés Shakespeare-ről és a reformációról Nádasdy Ádámmal:
Luther-konferencia a Heidelbergi Disputáció olvasása
Luther-konferencia: Képvita Wittenbergben