BIBLIOGRÁFIA – MAGYAR

Kicsoda Ő? Carl E. Braaten és a “jézuológia” klasszikus keresztény bírálata, Lelkipásztor 95. évf. 2020/6., pp. 202-207. szkennelve
Intertextualitás, allúzió, teológiai értelmezés, visszafelé olvasás. Bevezetés Hays könyvének olvasásához, Lelkipásztor 95. évf. 2020/4., pp. 131-137. szkennelve
Carl E. Braaten: Vitatott Jézus. Kicsoda Ő?, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, HF-39 (2020, szerk.) könyv
Richard B. Hays: Visszafelé olvasás. Figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, HF-38 (2019, szerk.) könyv
Így indulta(m) a Károli Egyetemen – Egy teljes szakmai megújulás elindítója (2019, STUDIA CAROLIENSIA Károli 25, pp. 56-59.) hiányzik
A bölcsességi bibliaolvasás evangélikus hagyománya és az új törekvések, VIGILIA 83: 3 pp. 171-181., 11 p. (2018)
A megállás szimbóluma, LELKIPÁSZTOR 93: 8-9 pp. 282-290., 9 p. (2018)
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi teológus In: Fabiny, Tibor (szerk.) A lutheri reformáció 500 éves öröksége Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2018) pp. 93-121., 29 p. szkennelve
Reformáció és ökomenikus párbeszéd. Teológiai tanulmányok VIGILIA 83: 9 pp. 710-712., 3 p. (2018)
Ordass Lajos, a mártírsorsú, misztikus lutheránus püspök (1901-1978), VIGILIA 83: 8 pp. 627-630., 4 p. (2018)
A lutheri reformáció 500 éves öröksége Budapest, Magyarország: Luther Kiadó (2018), 252 p. könyv
„Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban” In: Almási, Zsolt; Fabiny, Tibor; Pikli, Natália (szerk.) Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2017) pp. 109-126., 15 p.
A Lonely Lutheran Mystic During Communism: A Spiritual Heritage of Bishop Lajos Ordass (1901-1978) In: Vassányi, Miklós; Sepsi, Enikő; Daróczi, Anikó (szerk.) The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition. Cham (Svájc), Svájc: Springer International Publishing, (2017) pp. 247-254., 8 p. szkennelve
Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi diák. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXIII: 3-4 pp. 25-46., 21 p. (2017) szkennelve
A reformáció és a lutheri gondolat hatásai Shakespeare Hamletjében. (2017, interjú, Kossuth Rádió, Szonda 2017.08.27.) rádióinterjú
“Hercules Germanicus”: Luther Márton, Felelősség az egyházért. CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 23: 3-4 pp. 133-138., 6 p. (2017) szkennelve
Jonathan Edwards és a történelem tipologikus szemlélete. VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE: 3 pp. 51-71., 20 p. (2017)
Élet és halál Shakespeare életművében: 400 éves jubileum. Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó (2017), 260 p.
„A szabadságról – miltoni hangszerelésben” In: Sepsi, Enikő; Tóth, Sára (szerk.) Mellékzörej: írások Visky András hatvanadik születésnapjára. Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2017) pp. 261-274., 14 p. szkennelve
Luther és Hamlet, a wittenbergi diák BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 25: 5 pp. 58-72., 14 p. (2017)
Áldozat volt-e Jézus Krisztus halála? In: Hubai, Péter (szerk.) Áldozat: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2016) pp. 107-121., 15 p.
Literálisan vagy figuratívan? Morus Tamás és John Frith úrvacsora-vitájának (1532-1533) hermeneutikai alapjai In: Zsengellér, József; Kodácsy, Tamás; Ablonczy, Tamás (szerk.) Felelet a Mondolatra: Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére. Budapest, Magyarország: Pápai református Teológiai Akadémia, Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2016) pp. 137-156., 20 p. szkennelve
Két nyelv, négy perspetíva, egy identitás – A “visszafelé történő olvasás”, a drámai narratíva és a figurális krisztológia In: Sepsi, Enikő; Deres, Kornélia; Czeglédy, Anita; Szummer, Csaba (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás: A Károli Gáspár Református Egyetem 2015-ös évkönyve. Budapest, Magyarország: L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, (2016) pp. 58-82., 25 p. szkennelve
Luther igehirdetései KERESZTYÉN IGAZSÁG 111: 3 pp. 5-17., 13 p. (2016) szkennelve
Az eljövendő árnyékai: A figurális-tipológiai olvasás Budapest, Magyarország: L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem (2016), 327 p. könyv
Az igehirdető Luther LELKIPÁSZTOR 91: 7 pp. 242-249., 8 p. (2016) szkennelve
„Színek, szövetek, szimbólumok. Vízzel és fonállal: Lieber Éva festő és iparművész kiállítása” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY XXI: 2 pp. 81-84., 4 p. (2015) szkennelve
Értelmiség és bölcsesség CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2 pp. 1-2., 2 p. (2015) szkennelve
Mártírium mint szó és tett William Tyndale életében és halálában In: Fazakas, Gergely Tamás; Imre, Mihály; Száraz, Orsolya (szerk.) Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetemi Kiadó, (2015) pp. 15-29., 15 p. szkennelve
Megtérés, megfordulás, irányváltás CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 21: 3 pp. 68-69., 2 p. (2015) hiányzik
„Megpiszkáló. Tóth Sára: Táncol a por. Írások a hitről, spiritualitásról, kultúráról” VIGILIA 80: 10 pp. 787-789., 3 p. (2015) szkennelve
A filológia és a kritika együttes szolgálata. Ruttkay Shakespeare-kritikái a nyolcvanas években In: Dávidházi, Péter; Komáromy, Zsolt (szerk.) Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: Egy rejtőzködő életmű újraolvasása. Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2015) pp. 81-90., 10 p. szkennelve
“The Figure of Twynnes” A Hamlet hendiadiszei, magyar fordításuk (Arany János és Nádasdy Ádám) és a kettőzések dramaturgiai szerepe n: Paraizs, Júlia (szerk.) „Eszedbe jus­sak”: Tanulmányok Arany János Hamletfordításáról. Budapest, Magyarország: Reciti Kiadó, (2015) pp. 191-217., 27 p. szkennelve
A háló 2: két bevezető- két koncepció? – Most ki is az “Ábel” – avagy ki kit vert agyon…avagy át? (nyílt levél, evangélikus.hu, 2015) szkennelve
Richard S. Briggs: Bölcs bibliaolvasás. Hogyan vegyük komolyan az Írást? HF–36. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2015, szerk.) könyv
Tipológia (figuralizmus) a Bibliában és az irodalomban In: Papp, Sándor; Szitár, Katalin; Kovács, Gábor (szerk.) A tudomány kultúrája: Tanulmányok a Pannon Egyetem Irodalom- és kultúratudományi Műhelyéből. Veszprém, Magyarország: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, (2014) pp. 85-135., 51 p. szkennelve
William Tyndale, “az angol Luther” élete és mártíriuma (2014) in: Keresztyén Igazság, Új folyam 103. szám, 2014/3, 21–40. szkennelve
Felebarát vagy embertárs: Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont (2014), 247 p. könyv
Az anglikán kereszténység története: A történelmi és teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, Luther Kiadó (2014), 190 p. könyv
„A Temze partjától a Duna-partig – Shakespeare mindenkié” (2014) in: Evangélikus Élet, 79. évfolyam, 20. szám, 2014. 10. szkennelve
Sámson haja előbb- utóbb mindig nőni kezd – Shakespeare és a vallás SZCENÁRIUM. A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI FOLYÓIRATA 2.: 6. pp. 11-26., 16 p. (2014) szkennelve
A drámai kezdetek – Anglikanizmus In: Fabiny, Tibor; Faludy, Alexander (szerk.) Az anglikán kereszténység évszázadai.: A történelmi és a teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-36., 23 p. szkennelve
Az anglikanizmus kezdetei: a 16. század LELKIPÁSZTOR 4 pp. 122-130., 9 p. (2014) szkennelve
Az 51. zsoltár hatástörténete és annak egy mai aktualitásáról In: Hubai, Péter (szerk.) Bűn-vallás és kegyelem: Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2014) pp. 74-103., 30 p. szkennelve
Felebarát vagy embertárs – gerjedező vagy lángoló szív? In: Fabiny, Tibor; Pecsuk, Ottó; Zsengellér, József (szerk.) Felebarát vagy embertárs: Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2014) pp. 13-16., 3 p. szkennelve
Hetvened vasárnap – 1Móz 22,1-13 (2014) in: Lelkipásztor, 89. évf. 2014/2, 64–68. szkennelve
„Galambszelídség és kígyóravaszság. Emlékezés Eric W. Gritsch amerikai Luther-kutató munkásságára” EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 78: 6 p. 10 (2013) szkennelve
„Gritsch professzor magnum opusa. Isten udvari bolondja” (recenzió, 2013) in: Evangélikus Élet, 78. évfolyam, 6. szám, 2013, p. 11. szkennelve
„A kritikaelmélet univerzuma. Tóth Sára: A képzelet másik oldala (Irodalom és vallás Northrop Frye életművében)” PANNONHALMI SZEMLE 21: 1 pp. 109-113., 5 p. (2013) szkennelve
„Az esztétikum és az etikum összeütközése. Hermann Broch: Vergilius halála” In: Farkas, Ákos; Simonkay, Zsuzsanna; Vesztergom, Janina (szerk.) Whack fol the dah: írások Takács Ferenc 65. születésnapjára: writings for Ferenc Takács on his 65th birthday. Budapest, Magyarország: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, (2013) pp. 397-402., 6 p. szkennelve
A katolikus Luther In: Hörcher, Ferenc (szerk.) Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből 1450-1650. Budapest, Magyarország: L’Harmattan Kiadó, (2013) pp. 37-59., 22 p. szkennelve
„Bod Péter bibliai tipológiai és emblematikai Magyar Leksionja (1746)” In: Gudor, Botond; Kurucz, György; Sepsi, Enikő (szerk.) Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter (1712-1769) korában: A nagyenyedi és magyarigeni “Bod Péter háromszáz éve” konferencia (2012. május 2-3.). Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, (2012) pp. 210-239., 30 p. szkennelve
Luther az 51. zsoltárról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 95 pp. 20-33., 14 p. (2012)
„Képiség és szóbeliség a hermeneutika szempontjából” In: Babits, Antal (szerk.) Az arany középkor: Zsidók, muszlimok, keresztények. Budapest, Magyarország: Logos Kiadó, (2012) pp. 239-250., 12 p. szkennelve
„Uralkodónak szánt tükör. Luther Magnificat-kommentárja” (2012) in: Credo, XVIII. évf. 2012/3–4, 26–33. szkennelve
„Szabadon, sóként a világban. Aktuális töprengés lutheránus szemmel” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 18 pp. 1-2., 2 p. (2012) szkennelve
John Frith (1503-1533) vitája és mártíromsága STUDIA LITTERARIA 3-4 pp. 55-83., 29 p. (2012) szkennelve
„Teológiai reflexiók az úrvacsoráról Luther írásai alapján” LELKIPÁSZTOR 12 pp. 449-454., 6 p. (2011) szkennelve
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 2. (befejező) rész KERESZTYÉN IGAZSÁG: 90 pp. 8-23., 16 p. (2011) szkennelve
„Igaz tanítás. Van-e ilyen? (Az ortodoxiától a heterodoxiáig és vissza)” 1. rész KERESZTYÉN IGAZSÁG: 89 pp. 4-17., 14 p. (2011) szkennelve
„Barth újrafelfedezése felé? A Karl Barth Kutatóintézet kiadványai” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 1 pp. 69-72., 4 p. (2011) szkennelve
„A Szentírás és a hagyomány viszonyának modelljei és egy új paradigma jelentkezése” In: Simon, T. László (szerk.) Utolérnek téged a szavak: A hetvenéves Sulyok Elemér köszöntése. Pannonhalma, Magyarország: Pannonhalmi Főapátság, (2011) pp. 85-91., 7 p. szkennelve
A ’Stirring’ fogalma a 14. századi The Cloud of Unknowing című műben, és annak két magyar fordítási kísérlete In: Wöhrer, Franz; John, Bak (szerk.) British Literature and Spirituality: Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings. Wien, Ausztria, Berlin, Németország: LIT Verlag, (2013) pp. 31-49., 19 p.; ORPHEUS NOSTER 3 pp. 168-181., 14 p. (2011) szkennelve
William Tyndale bibliafordításainak (1525, 1526, 1530, 1534) terminológiai kérdései MAGYAR TERMINOLÓGIA 4: 1 pp. 36-59., 24 p. (2011) szkennelve
„Miért rendeztük ezt a konferenciát?” In: Fabiny, T (szerk.) Hálóba kerítve: Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2011) pp. 11-14., 4 p. szkennelve
A »halálos« testvérgyűlölettől a »halálos« testvérszeretetig In: Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Hol van a te testvéred?: Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2011) pp. 183-204., 22 p. szkennelve
Az első angol protestáns mártír – John Frith (1503-1533) élete és munkássága SOLA SCRIPTURA 4 pp. 11-21., 11 p. (2011) szkennelve
„Laborczi Zoltán” In: Fabiny, Tibor (szerk.) “Serkenj fel, aki aluszol!”: A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010) pp. 125-131., 7 p. szkennelve
“Serkenj fel, aki aluszol!”: A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont (2010, szerk), 212 p. könyv
Az ’Atonement’ fogalma William Tyndale 1526-os angol bibliafordításában és irataiban, s ezek mai theológiai hatása In: Hubai, Péter; Majsai, Tamás (szerk.) A te könyvedbe mind ezek béirattattak: Szümposzion a Bibliáról 2009. Budapest, Magyarország: Wesley János Lelkészképző Főiskola, (2010) pp. 51-65., 15 p. szkennelve
Szóra bírni az írást – újra. Irodalomkritikai és teológiai irányzatok a Biblia értelmezésében. Nyolc tanulmány. Hozzászólás és vita. Hermeneutikai Füzetek 33. Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010), 152 p. könyv
A szimbólumok elfelejtett nyelve In: Fabiny, Tibor – Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 30-38., 9 p. könyv
„Túróczy Zoltán” In: Fabiny, Tibor (szerk.) “Serkenj fel, aki aluszol!”: A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2010) pp. 29-67., 39 p. szkennelve
„Befogadás-adoptálás (idegenből barát, ellenségből gyermek)” VIGILIA 12 pp. 909-911., 3 p. (2010) szkennelve
„A király kilenc köntöse” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 34 pp. 144-145., 2 p. (2010) szkennelve
„Forrás és folyó(irat)” CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 16: 3-4 pp. 1-2., 2 p. (2010) szkennelve
„Hogyan segít Luther a gyakorlati biblia­olvasásban?” KERESZTYÉN IGAZSÁG: 85 pp. 5-12., 8 p. (2010) szkennelve
„Theodráma és maszkabál. Luther és Shakespeare” In: Pikli, Natália (szerk.) Kinek teszel milyen hitet: Ünnepi kötet Géher István 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, (2010) pp. 125-135., 11 p. szkennelve
Ézsaiás 45, 5–8 (2009) in: Lelkipásztor, 2009/12, pp. 466–467. szkennelve
Kanyargós utakon – Őhozzá In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Irányváltás: Humán értelmiségiek megtérése. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, Hermeneutikai Kutatóközpont, (2009) pp. 101-120., 20 p. szkennelve
A kép és a szó – a szem és a fül In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 15-29., 15 p. könyv (In: Szótörténések)
Az istenarcú ember In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 379-384., 6 p. könyv (In: Szótörténések)
A hermeneutika régi és új útjai In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 175-189., 15 p. könyv (In: Szótörténések)
Northrop Frye és a szavak rendje In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 342-348., 7 p. könyv (In: Szótörténések)
Szó – szent – teológia In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 175-254., 12 p. könyv (In: Szótörténések)
A szem mint metafora Shakespeare tragédiáiban In: Fabiny, Tibor Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 95-108., 14 p. könyv (In: Szótörténések)
Szótörténések: Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok Budapest, Magyarország: Luther Kiadó (2009), 406 p. könyv
„Az ügynökkérdés lelki feldolgozása” THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1 pp. 15-29., 15 p. (2009) szkennelve
„Ecclesia crucis, ecclesia abscondita – Luther az egyházról” In: Korányi, András (szerk.) Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2009) pp. 21-30., 10 p. szkennelve
A csoda hermeneutikai megközelítésben VIGILIA 12 pp. 900-903., 4 p. (2009)
A reneszánsz Bibliája és a Biblia reneszánsza In: Vajda, Zoltán (szerk.) Kultúrán innen és túl: írások Rozsnyai Bálint tiszteletére: Within and without culture: essays in honor of Bálint Rozsnyai. Szeged, Magyarország *: JATEPress Kiadó, (2009) pp. 111-124., 14 p. szkennelve
“Az amerikai Luther-kutatás” In: Béres, Tamás; Kodácsy-Simon, Eszter; Orosz, Gábor Viktor (szerk.) Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2008) pp. 188-197., 10 p. szkennelve
„A Biblia és a keresztény hermeneutika” LELKIPÁSZTOR 6 pp. 214-222., 9 p. (2008) szkennelve
„Luther krisztocentrikus bibliaértelmezése” KERESZTYÉN IGAZSÁG 77 pp. 6-16., 11 p. (2008) szkennelve
Fasang Árpád – A korán eltávozott értékteremtő evangélikus értelmiségi KERESZTYÉN IGAZSÁG: 78 pp. 7-8., 2 p. (2008) szkennelve
Evangéliumi keresztyénség és hitvalló mozgalmas Amerikában, és azok hatásai Európára (2008, SZOLGATÁRS: BAPTISTA LELKÉSZTÁJÉKOZTATÓ, Lelkipásztor, 2009/4, pp. 122–131.) szkennelve
Hívő megértés. Válogatott egyházi publicisztika Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont (2008), 200 p.
Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (173-1758) gondolkodásába (2008, szerk) könyv
Edwards és a bibliai tipológia In: Fabiny, Tibor; Tóth, Sára (szerk.) Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (173-1758) gondolkodásába. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2008) pp. 116-133., 18 p. szkennelve
A Biblia éve – Érted is, amit olvasol?: az értelmezés kérdései LELKIPÁSZTOR 83: 2 pp. 12-14., 3 p. (2008) szkennelve
Tyconius hermeneutikája és ekkléziológiája In: Fehér, Bence; Könczöl, Miklós (szerk.) Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János tiszteletére. Budapest, Magyarország: Károli Egyetemi Kiadó, (2007) pp. 101-116., 16 p. szkennelve
Pax-ról – Pakson 2007 júniusában VIGILIA 72: 12 p. 895 (2007)
“József.”: Hitből hitbe. Isten megpróbált emberei. Hitből hitbe, Belmissziói segédanyag az EBBE 2006 tavaszi üléseinek bibliatanulmányai alapján (2007, pp. 38-51., 14 p.) szkennelve
Előszó. Egy házban élnek-e a keresztények? In: Fabiny, Tibor (szerk.) Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra: Hermeneutikai Füzetek 30. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2007) pp. 5-11., 7 p. szkennelve
Fabiny Tibor: Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra, HF–30, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2007, szerk.) könyv
A lelki Izsák Ábrahám kútjánál – William Tyndale Hegyi beszéd kommentárja, 1533 In: Benyik, György (szerk.) Mózes törvénye, Krisztus törvénye: Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (2007) pp. 83-96., 14 p. szkennelve
A közösség mint pneumatikus valóság: Dietrich Bonhoeffer közösségfogalma LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 285-292., 8 p. (2006)
“Utószó. Eric W.Gritsch és az amerikai Luther-kutatás”. In: Eric, W Gritsch – Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. Budapest, Magyarország: Luther Kiadó, (2006) pp. 303-311., 9 p. szkennelve
Mi is a fundamentalizmus EVANGÉLIKUS ÉLET: EGYHÁZTÁRSADALMI, BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI HETILAP 9 p. 7 (2006) szkennelve
Közösségünk és közelmúltunk In: Fabiny, Tibor ifj (szerk.) Igazság és kiengesztelődés: Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2006) pp. 5-10., 6 p. szkennelve
Igazság és kiengesztelődés: Az egyházi közelmúlt feldolgozásának teológiai, történeti, etikai és gyakorlati kérdései Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (2006, szerk.), 140 p. könyv
Feljegyzések Miklós Imrével, az Állami Egyházügyi Hivatal egykori elnökével pp. 132-137., 6 p. (2006). | Közérdekű szkennelve
Ami változik és ami-Aki örök a Szentírásban KIS TÜKÖR: REFORMÁTUS MISSZIÓI LAP 6 pp. 3-5., 3 p. (2006) szkennelve
”A Szentírás ihletettsége”. In: Adorjáni, Zoltán (szerk.) Emlékkönyv Tőkés István kilencvenedik születésnapjára. Kolozsvár, Románia: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, (2006) pp. 92-105., 14 p. szkennelve
Utószó – Ki (volt) Gergard O. Forde? Ki a kereszt teológusa? In: Gerhard, O Forde – Gerhard O. Forde, Ki a kereszt teológusa? Gondolatok a Heidelbergi Disputációró. Budapest, Magyarország: Magyarországi Luther Szövetség, (2005) pp. 115-125., 11 p. szkennelve
“Minden szó szerint?”, “Csak szimbolikusan?” Vagy inkább: “reálisan?” In: Fabiny, Tibor (szerk.) Új teremtés hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás. Hermeneutikai Füzetek 29. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 7-14., 8 p. szkennelve
George Hunsinger: Új teremtés Hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás, HF–29, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2005, szerk.) könyv
Luther az elrejtett egyházról LELKIPÁSZTOR 8-9 pp. 306-309., 4 p. (2005)
Küzdelem a lutheri teológia érvényesüléséért az elmúlt másfél évtizedben KOINONIA: A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR EVANGÉLIKUS LELKIGONDOZÓK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK TEOLÓGIAI FOLYÓIRATA 12 pp. 58-62., 5 p. (2005) szkennelve
A szív egyszerűsége VIGILIA 70: 12 p. 957 (2005)
Egy testben a kereszt által. Princetoni javaslat a keresztények egységére, HF–28. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2005, szerk) könyv
Előszó -Hermeneutika és az egyház egysége. A Princetoni javaslat magyar kiadása elé In: Carl, E Braaten; Robert, W Jenson (szerk.) Egy testben a kereszt által: Princetoni javaslat a keresztények egységére. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2005) pp. 5-11., 7 p. szkennelve
A rejtőzködő és kinyilatkoztató Isten In: Fabiny, Tibor (szerk.) Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek. Budapest, Magyarország: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, (2005) pp. 7-28., 22 p. szkennelve
Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek (2005, szerk.) könyv
A hatástörténeti megközelítés. A Biblia értelmezése In: Benyik, György (szerk.) A Biblia értelmezése: Nemzetközi biblikus konferencia. Szeged, Magyarország *: JATEPress Kiadó, (2005) pp. 33-50., 18 p. szkennelve
„Knapp Éva: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században. Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez.” (recenzió, 2004) in: Irodalomtörténet, 2004/1. pp. 147–151. szkennelve
Szó és kép a Biblia Pauperumban In: Zsengellér, József (szerk.) A pergamentől a számítógépig: Szent íratok és a média régen és ma. Pápa, Magyarország: Pápai Református Teológiai Akadémia (PRTA), (2004) pp. 31-81., 51 p. szkennelve
S. T. Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai. Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840), HF–27, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2004, szerk.) könyv
Ajánlás – Inspiráció vagy információ? Coleridge a Biblia helyes és “babonás” használatáról n: Fabiny, Tibor (szerk.) S. T. Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai. Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840). Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2004) szkennelve
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 139-151., 13 p. (2003) szkennelve
Gyógyulást az egyháznak! LELKIPÁSZTOR 78: 10 pp. 381-384., 4 p. (2003)
Vajta Vilmos teológiai munkássága az ökumenéért In: Szőllősy, Pál; Balla, Bálint (szerk.) Európa keresztútjain. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegytem 33 éve. Budapest, Magyarország: EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (2003) pp. 73-88., 16 p. szkennelve
Terray László és az Ordass-kutatás KERESZTYÉN IGAZSÁG 4 pp. 11-16., 6 p. (2003) szkennelve
“Az egyháznak újjá kell születnie.” Kecskeméthy István írásai elé In: Kecskeméthy, István – Daray, Erzsébet (szerk.) Beszéljünk nyíltan: Válogatott írások. Kolozsvár, Románia: Koinónia Kiadó, (2003) pp. 5-9., 5 p. hiányzik
Keresztolvasatok – Paul Ricoeur-André Lacocque, bibliai gondolkodás CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3-4 pp. 275-279., 5 p. (2003) szkennelve
“Entosz hümon” – Isten országának forradalma és Isten népének keresztje VIGILIA 4 pp. 269-274., 6 p. (2003)
A test-metafora ereje VIGILIA 12 pp. 910-914., 5 p. (2003)
A Szentírás ihletettsége – Hogyan legyünk az Ige egyháza? A biblikus gondolkodás a hétköznapokban KAPERNAUM: A SOMOGY – ZALAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE LAPJA 42 pp. 4-9., 6 p. (2003) szkennelve
Taníts minket, Urunk! A hermeneutika és az irodalomtudomány hatása a teológiára (2003, Theologiai szemle) szkennelve
Túróczy Zoltán, az igehirdető In: Cserháti, Péter (szerk.) Isten embere. Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971), I-II.kötet. Budapest, Magyarország: Magyarországi Evangélikus Egyház, (2002) pp. 627-634., 8 p. szkennelve
Polgárkereszténység, drámai kereszténység VIGILIA 12 pp. 905-908., 4 p. (2002)
Luther szentségkritikája és szentségtana MÉRLEG: FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK SZEMLÉJE 1 pp. 85-99., 15 p. (2002) szkennelve
Az Oxford -mozgalom VIGILIA 6: 67 pp. 414-422., 9 p. (2002)
„Az egyházvezetés teológiája Káldy Zoltán püspöki és díszdoktori székfoglalóinak tükrében: 1958 és 1964” PROTESTÁNS SZEMLE 2 pp. 93-102., 10 p. (2002) szkennelve
Az ajtó előtt áll – és zörget THÉMA: A THÉMA (THEOLOGIAI ÉLET MA) PROTESTÁNS TANULMÁNYI KÖR LAPJA 1-2 pp. 38-43., 6 p. (2002) szkennelve
A Szeget szeggel és keresztény értelmezése In: Bazsányi, Sándor; Horkay, Hörcher Ferenc; Lázár, Kovács Ákos; Tőzsér, Endre; Zsávolya, Zoltán (szerk.) Útjaidon: Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Budapest, Magyarország: Új Ember Kiadó, (2002) pp. 353-355., 3 p. szkennelve
A kereszt és a teológiai paradigmaváltás kikerülhetetlensége In: Percze, Sándor; Szakács, Tamás; Tubán, József (szerk.) A kereszt teológiája és a lelkigondozás Magyar Luther Könyvek 9.. Budapest, Magyarország, Győr, Magyarország: Magyarországi Luther Szövetség, Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, (2002) pp. 129-141., 13 p. szkennelve
A Bárány mint tipológiai szimbólum In: Kapitány, Á; Kapitány, G Jelbeszéd az életünk, 2.. Budapest, Magyarország: Osiris Kiadó, (2002) pp. 172-194., 23 p. szkennelve
Tyconius tanulmányok, HF–26, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2001, szerk.) könyv
Tyconius kettős egyházról alkotott elképzelésének ágostoni átvétele és/vagy félreértelmezése In: Fabiny, Tibor (szerk.) Tyconius tanulmányok. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-25., 21 p. szkennelve
A tanúságtevő öröksége, 100 éve született Ordass Lajos LELKIPÁSZTOR 3 pp. 82-88., 7 p. (2001) szkennelve
A „sensus literalis” hermeneutikai kérdései, HF–25, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (2001, szerk.) könyv
A „sensus literalis” hermeneutikai kérdései: Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble In: Fabiny, Tibor (szerk.) A sensus literalis hermeneutikai kérdései: Brevard Childs, Hans Frei, James Barr, Paul Noble. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (2001) pp. 5-26., 22 p. szkennelve
A megállás szimbóluma. Előadások Ordass Lajosról Budapest, Magyarország: Szerzői kiadás, 73 p. (2001) szkennelve
Teológia és irodalomtudomány (Lelkipásztor, 7-8 pp. 270-274., 5 p. (2000), THEOLOGIAI SZEMLE 1 pp. 225-229., 5 p. (2000) szkennelve
„Teológia és irodalomtudomány”. LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 270-274., 5 p. (2000) szkennelve
A Macbeth és a “Gonosz ” szimbolizmusa. PROTESTÁNS SZEMLE 9: 3 p. 139 (2000) szkennelve
Luther az egyházról: ecclesia crucis, ecclesia abscondita (2000, Theologiai szemle, pp. 225–229.) szkennelve
Katolikusok és reformátusok között In: Horváth, Pál; Tomka, Miklós; Szabó, Lajos (szerk.) „… és akik mást hisznek?”: Hívek és egyházak egymásról. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó, (2000) pp. 167-176., 10 p. szkennelve
Beoltás, CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 6: 3-4 pp. 5-9., 5 p. (2000) szkennelve
A reformáció aktualitása KERESZTYÉN IGAZSÁG 45 pp. 22-32., 11 p. (2000)
A “negyedik lila” kötet: Ordass Lajos “Válogatott írások” c. könyvéről (2000, Keresztyén igazság) szkennelve
Az értelmezéstörténet mint a hagyomány rehabilitálása a protestáns hermeneutikában In: Tallár, Ferenc (szerk.) A kereszténység és az európai tradíció. Budapest, Magyarország: Osiris Kiadó, (2001) pp. 184-203., 20 p. szkennelve
Transzparencia – Egy közös gondolat Hamvas Bélánál és Northrop Frye-nál In: Darabos, Pál (szerk.) A nevezetes névtelen. 30 éve hunyt el Hamvas Béla,. Budapest, Magyarország: Osiris Kiadó, (1999) pp. 45-49., 5 p. szkennelve
Megvakult szülők, látó gyermekek CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 5: 1-2 pp. 76-86., 11 p. (1999) szkennelve
Ajánlás- A megnémult Zakariástól pszeudo-Péter (szemtanú?)bizonyságáig In: Fabiny, Tibor (szerk.) Ulrich Körtner: Az ihletett olvasó. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1999) pp. 9-12. szkennelve
Egy elveszett nemzedék – megtalált az Isten VIGILIA 64: 12 p. 895 (1999)
Rossz ízlés vagy művészi érték? Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Fabiny, Tibor; Pál, József; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (1998) pp. 21-32., 12 p. szkennelve
Ki a teológus? – Korreferátum Nagybocskai Vilmos “A heidelbergi disputáció ökonómiai jelentősége” című előadásához LELKIPÁSZTOR 6 pp. 204-208., 5 p. (1999) szkennelve
Ecce theológus In: Vajta, Vilmos – Fabiny, Tibor (szerk.) Amíg időnk van: Válogatott írások. Basel, Svájc: EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, (1998) pp. 7-19., 13 p. szkennelve
A hermeneutika elmélete: Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode. Szöveggyűjtemény Szeged, Magyarország: József Attila Tudományegyetem (JATE) (1998, szerk), 400 p. könyv
A teológus, az egyházvezető, az igehirdető és az imádkozó Ordass Lajos DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ 1 pp. 9-11., 3 p. (1998) szkennelve
Amíg időnk van: Válogatott írások Basel, Svájc: EPMSZ Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (1998, szerk.) szkennelve
A vajtai teológia mint a lutheránus teológia korrektívuma CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 4: 3-4 pp. 45-49., 5 p. (1998)
“A hermeneutika szolgálata és kihívása a teológia egyes tudományaiban”, Lelkipásztor 12. szám, pp. 442–445. (1998) szkennelve
A reneszánsz szimbolizmus: ikonográfia, emblematika, Shakespeare Szeged, Magyarország *: JATEPress Kiadó (1998), 215 p. könyv
A ​keresztény hermeneutika kérdései és története I.: A prekritikai korszak: az első századtól a reformáció koráig Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont (1998), 267 p. könyv
A fiatalon elveszített protestáns értelmiségi PROTESTÁNS SZEMLE 07: 3 p. 203 (1998) szkennelve
A literális értelem és a »sensus plenior« In: Fabiny, Tibor; Lukács, Tamás (szerk.) Irodalomelmélet és bibliai hermeneutika. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1998) pp. 25-31., 7 p. szkennelve
David L. Baker: Két szövetség – egy Biblia, HF–15, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1998, szerk.) könyv
Shakespeare: Szonettek In: William, Shakespeare – Szonettek: Talentum diákkönyvtár. Budapest, Magyarország: Akkord Kiadó, (1997) p. 1 szkennelve
„Ordass Lajos és 1956” In: Konrad, Adenauer Alapítvány (szerk.) Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Budapest, Magyarország: Konrad Adenauer Alapítvány, (1997) pp. 37-44., 8 p. szkennelve
Ebeling: Luther (recenzió) CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 3: 1-2 pp. 104-105., 2 p. (1997)
Tyconius: Szabályok könyve, HF–12, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1997, szerk.) könyv
Az Úr teste és az ördög teste In: Tyconius – Fabiny, Tibor (szerk.) Szabályok könyve, pp. 7-15. szkennelve
A Magnificat narratív-kritikai és hatástörténeti megközelítése In: Benyik, György (szerk.) Gyermekségtörténet és mariológia: Szegedi Biblikus Konferencia. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (1997) pp. 145-166., 22 p. könyv
„Mit jelent nekem Luther 1.” LELKIPÁSZTOR 4: 124 p. 125 (1996) szkennelve
Leonard Goppelt és Rudolf Bultmann vitája a tipológiáról In: Fabiny, Tamás (szerk.) Tanítványok: Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort, aki – velünk együtt – maga is Tanítvány. Budapest, Magyarország: Evangélikus Teológiai Akadémia, (1996) pp. 119-127., 9 p. könyv
Életutak bizonyságtétele CREDO: EVANGÉLIKUS MŰHELY 2: 1-2 pp. 112-114., 3 p. (1996) szkennelve
Ajánlás In: Fabiny, Tibor (szerk.) Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez, MLK-2. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1996) pp. 5-7., 3 p. könyv
Luther öröksége THEOLOGIAI SZEMLE 39: 4 pp. 229-231., 3 p. (1996) szkennelve
“Bibliai tipológia többféle értelmezésben. Rudolf Bultmann, Gerhard von Rad és Leonard Goppelt irása elé” In: Fabiny, Tibor (szerk.) Tipológia és Apokaliptika. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1996) pp. 3-14., 12 p. könyv
Vajta Vilmos, Communio. Krisztus és a szentek közössége Luther teológiájában, Magyar Luther Könyvek (MLK) 1 (1996, szerk.) könyv
Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez, MLK-2 (1996, szerk.) könyv
Tipológia és Apokaliptika, HF–11, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1996, szerk.) könyv
Ulrich Luz: Evangélium és hatástörténet, HF–8, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1996, szerk.) könyv
“Az isteni szó nyomában. Gerhard Ebeling hermeneutikájáról” In: Fabiny, Tibor (szerk.) Hermeneutikai Füzetek 7. Budapest, Magyarország: Hermeneutikai Kutatóközpont, (1995) pp. 3-8., 6 p. könyv
Northrop Frye: A Biblia igézetében, HF–4, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1995, szerk.) könyv
Gerhard Ebeling: Isten és szó, HF–7, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1995, szerk.) könyv
Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika, HF–6, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1995, szerk.) könyv
A szem és a fül – Látás és hallás hermeneutikai konfliktusa PANNONHALMI SZEMLE 1-2 pp. 39-52., 14 p. (1995) szkennelve
„Szóra bírni az írást” LELKIPÁSZTOR 6 pp. 228-231., 4 p. (1994) szkennelve
A shakespeare-i tragédia és komédia komplementaritása LÁTÓ (BUDAPEST) 3 pp. 97-105., 9 p. (1994) szkennelve
Értelmezéstörténet, mint egyháztörténet, HF–2, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1994, szerk.) könyv
Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányok lehetőségei a Biblia értelmezésében. Hermeneutikai Füzetek 3. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 100 old. (1994) könyv
Paradigmaváltások a bibliai hermeneutikában, Hermeneutikai Füzetek (HF) 1, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest. (1994) könyv
Luther üzenete a ma egyházának LELKIPÁSZTOR 4 pp. 120-122., 3 p. (1992) szkennelve
„A szó hitele – és a megújulás. Levél a szerkesztőnek” LELKIPÁSZTOR 11 p. 410 (1993) szkennelve
Újrakezdés. Dokumentumok a Magyarországi Luther Szövetség életéből, Magyar Luther Füzetek (MLF) 1 (1993, szerk.) szkennelve
Brevard Childs és James Barr vitája PROTESTÁNS SZEMLE 3 pp. 221-227., 7 p. (1993) szkennelve
„Pillanatképek Amerikáról – evangélikus szemmel” LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 247-248., 2 p. (1993) szkennelve
A szimbólumok elfelejtett nyelve (szabálytalan elmékedés): Muzslay István 70. születésnapjára IGEN: KATOLIKUS IFJÚSÁGI LAP 5: 15-16 pp. 38-40., 3 p. (1993) szkennelve
Hamlet: teljes, gondozott szöveg Budapest, Magyarország: Ikon Kiadó (1993) könyv
Ne kultuszt, hanem kultúrát – Beszámoló az első Luther-olvasótáborról (1992) szkennelve
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében VI. Mi a dekonstrukció illetve posztstrukturalizmus?” LELKIPÁSZTOR 12 pp. 395-397., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében V. Mi a narratív kritika?” LELKIPÁSZTOR 11 pp. 360-363., 4 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében IV. Mi az olvasó központú kritika!” LELKIPÁSZTOR 9 pp. 281-283., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében III. Mi a retorika-kritika?” LELKIPÁSZTOR 7-8 pp. 223-226., 4 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében II. Mi a kánonkritika?” LELKIPÁSZTOR 5 pp. 150-152., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
„Új irányzatok a Biblia értelmezésében I. A „paradigmák” változása” LELKIPÁSZTOR 3 pp. 74-76., 3 p. (1992) könyv (In: Szóra bírni az Írást)
Isten művészete – A bibliai tipológiáról PROTESTÁNS SZEMLE 54 pp. 42-49., 8 p. (1992) szkennelve
Shakespeare-kultusz Magyarországon NAGYVILÁG 37: 3 pp. 420-421., 2 p. (1992) szkennelve
A bibliai tipológia hermeneutikai, ikonográfiai és irodalmi vonatkozásai (1992) könyv
Rehabilitálta-e az evangélikus egyház Ordass Lajost? Válasz Frenkl Róbertnek EGYHÁZ ÉS VILÁG 9 pp. 29-33., 5 p. (1991) szkennelve
Válasz Veöreös Imrének KERESZTYÉN IGAZSÁG: 12 pp. 21-29., 9 p. (1991)
Macbeth és a gonosz szimbolizmusa EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13., 3 p. (1991) szkennelve
Mit jelent…? Egyértelem, több értelem és a “sensus plenior” a Biblia interpretációjában KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 22-30., 9 p. (1991)
Létezett-e (létezik-e) harmadik egyházi út?: Szerkesztőbizottsági beszélgetés KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 4-19., 16 p. (1991)
Szerkesztői előszó KERESZTYÉN IGAZSÁG: 10 pp. 1-3., 3 p. (1991)
Interjú Botta István főszerkesztővel: (Kérdező: if. Fabiny Tibor) KERESZTYÉN IGAZSÁG 3: 2 pp. 31-35., 5 p. (1991)
Az inspiráció kérdésének nyelvi megközelítése KERESZTYÉN IGAZSÁG 12 pp. 7-12., 6 p. (1991) szkennelve
A bibliai tipológia hermeneutikai, ikonográfiai és irodalmi vonatkozása – Kandidátusi értekezés tézisei (1990) szkennelve
Isten beszédének alapelemei – Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet c. könyvéről KERESZTYÉN IGAZSÁG: 11 pp. 38-41., 4 p. (1991) szkennelve
Érdekeltség és szabadság. Northrop Frye halálára NAGYVILÁG 36: 12 pp. 1881-1883., 3 p. (1991) szkennelve
„Ordass Lajos életpéldájának etikai konzekvenciái a magyar evangélikus egyházban” EGYHÁZ ÉS VILÁG 2 pp. 11-13., 3 p. (1991) szkennelve
Figura és betöltődés: A tipológiai gondolkodásmódról KERESZTYÉN IGAZSÁG: 9 pp. 20-27., 8 p. (1991)
„A ’posztkritika’ esélyei. ’Kritika’ vagy ’értelmezés’ a Shakespeare-művek egyetemi oktatásában? In: Bernáth, Árpád (szerk.) Studia Poetica. Szeged, Magyarország: József Attila Tudományegyetem (JATE), (1990) pp. 251-262., 12 p. szkennelve
Az igazság ordasainak csörtetése?: Nyílt levél Csepregi Zoltánnak KERESZTYÉN IGAZSÁG: 7 (1990) pp. 43-45.
„A szólító szavak gramatikája” (Hamvas Béla: Scientia Sacra). NAGYVILÁG 11 pp. 170-174., 5 p. (1989) szkennelve
A megállás szimbóluma, Keresztyén igazság (2018), KERESZTYÉN IGAZSÁG: 1-2 pp. 15-30., 16 p. (1989)
Számszimbolika a Lóvátett lovagokban In: Fabiny, Tibor; Geher, István (szerk.) Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet: a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa. Budapest, Magyarország: MTA Modern Filológiai Társaság, (1988) pp. 85-100., 16 p. szkennelve
„Northrop Frye és a mítoszkritika” HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 173-180., 8 p. (1988)
Cs. Szabó László: Shakespeare, JELENKOR: IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT 31: 7 pp. 757-758., 2 p. (1988) szkennelve
Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet: a Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa Budapest, Magyarország: MTA Modern Filológiai Társaság (1988, szerk.), 355 p. könyv
Előkép és beteljesülés: A tipológiai szimbolizmus a hermeneutika tükrében In: A tipológiai szimbolizmus. Szeged, Magyarország: József Attila Tudományegyetem (JATE), (1988) pp. 5-24., 20 p. könyv
A tipológiai szimbolizmus: Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből Szeged, Magyarország: JATE BTK (1988), 417 p. könyv
Részletek a Kanada irodalomtörténete c. kötet második kiadásához írt Utószóból HELIKON IRODALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 34: 1-2 pp. 166-173., 8 p. (1988)
Rossz ízlés vagy művészi érték?: Megjegyzések az embléma elméletéhez In: Pál, József; Fabiny, Tibor; Szőnyi, György Endre (szerk.) A reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó, (1987) pp. 21-40., 20 p. szkennelve
A hermeneutika elmélet Szeged, Magyarország: JATE BTK (1987, szerk.) könyv
Pál, József (szerk.) ; Fabiny, Tibor (szerk.) ; Szőnyi, György Endre (szerk.). A reneszánsz szimbolizmus: Ikonográfia, emblematika, Shakespeare. Szeged, Magyarország: JATEPress Kiadó (1987), 270 p. könyv
Eric W. Gritsch: Lutheranizmus, MLK-7 (1987, szerk.) könyv
A képi nyelv jelentősége a Szentírás értelmezésében (1986, Lelkipásztor 1986/9. pp. 539–547.) szkennelve
Hamvas Béla: “A világválság” (1984) in: Diakonia, 1984/1. sz. pp. 90–91. szkennelve
Ó, az én próféta lelkem! A Hamlet mint a látás költészete (1984, Diakonia 1984/1.) pp. 132–41. szkennelve
Bacon és Donne: Esszé vagy meditáció (1983, Diakonia) pp. 55-58.
Az erdélyi unitáriusok angol kapcsolatai a XVI. századtól a XIX. század végéig (1982) doktori értekezés
A vágyak esszéi: Bretter György: Párbeszéd a vágyakkal (1980, Új írás) szkennelve
Az eszmetörténet módszertani kérdései (1978, ELTE TDK Évkönyv, ELTE TDK Híradó) pp. 133–91. szkennelve